Boračko-invalidska zaštita

Odsjek za boračko – invalidsku zaštitu rješava predmete boračke populacije  po federalnim i kantonalnim zakonima.

Po federalnom Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Federacije BiH» , broj 33 /04, 72/07)  osnovna prava ratnih vojnih invalida, kao i porodica šehida i poginulih boraca (pravo na ličnu invalidninu, porodičnu invalidninu) ostvaruju se podnošenjem zahtjeva ili po službenoj dužnosti.

Prema kantonalnim Odlukama ostvaruju se dopunska prava kojima se:

  • Priznaje pravo na zdravstveno osiguranje porodica šehida i poginulih boraca koji nisu osigurani po drugom osnovu
  • Dodjeljuju vanredne pomoći
  • Dodjeljuju pomoći za liječenje
  • Snose troškovi dženaze / sahrane

Godišnje Ministarstvo za boračka pitanja ZDK raspisuje konkurs ili oglas:

  • za dodjelu novčane pomoći za dodjelu udžbenika djeci branilaca
  • za dodjelu sredstava u svrhu stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica
  • za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica

Odsjek za boračko – invalidsku zaštitu zaprima prijave podnosilaca sa područja općine Visoko, obrađuje ih i prosljeđuje Ministarstvu na dalje postupanje.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć pripadnici boračkih populacija mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva, a sredstva se dodjeljuju iz budžeta Općine Visoko.

Svi obrasci Zahtjeva mogu se preuzeti na šalteru Službe.