Grantovi za energetsku učinkovitost

Općina Visoko je u cilju  uštede energije u građevinskim objektima, koji su u  direktnoj nadležnosti  Općine Visoko, započela određene aktivnosti vezane za energetsku učinkovitost.

Grantovi za energetsku učinkovitost se dodjeljuju od strane odgovarajućih ministarstava viših nivoa vlasti (Kanton, Federacija BiH).

Prednost prilikom apliciranja imaju programi koji imaju veće učešće u sufinansiranju, finansijski plan (budžet za program/projekat), te objekti u kandidiranim programima koji već posjeduju energetski certifikat, odnosno koji su termoizolirani.

Kao eliminatoran faktor u ovim konkursima jeste certifikat energetske efikasnosti objekta. Prema ovlaštenju Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ispitivanje energetske efikasnosti objekta i izdavanje certifikata mogu vršiti  slijedeći pravni subjekti: Proving d.o.o. Sarajevo, Ceteor d.o.o. Sarajevo, Mašinski fakultet Sarajevo, INZA-Institut d.o.o. Sarajevo, Zagrebinspekt d.o.o. Mostar.

Stručni tim Općine Visoko je do sada aplicirao za niz objekata kako bi se za iste mogli pribaviti  certifikati energetske učinkovitosti.