Gradsko pravobranilaštvo

Gradski pravobranilac: Melina Hodžić – Travančić

Tel: 032/732-513

e-mail: pravobranilac@visoko.gov.ba

Pravobranilaštvo je poseban samostalan gradski organ, koji preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa grada u skladu sa Ustavom, federalnim i kantonalnim zakonima, te drugim propisima i općim aktima.

Gradsko pravobranilaštvo obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa grada i njegovih organa i tijela koja nemaju svojstvo pravnog lica, a finansiraju se iz budžeta grada.

Pravobranilaštvo, pored vršenja poslova određenih zakonom, zastupa grad pred stranim sudovima, arbitražama i drugim stranim državnim organima i organizacijama ako gradonačelnik grada drugačije ne odluči.

Funkciju gradskog pravobranioca vrši gradski pravobranilac i njegov zamjenik.