Pokrenite biznis

Odobrenje za rad trgovinske radnje

Odobrenje za rad ugostiteljske radnje

Odobrenje za obavljanje obrta/srodne djelatnosti

Odobrenje za rad trgovinske radnje

U skladu sa odredbama Zakona o unutrašnjoj trgovini trgovini („Sl.novine FBiH“ broj 40/10), odobrenje za obavljanje trgovinske djelatnosti za fizičko lice izdaje nadležni općinski organ.

Fizičko lice trgovinsku djelatnost može obavljati samo kao osnovno zanimanje.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje trgovačke radnje potrebno je priložiti:

 1. Ovjerena kopija lične karte
 2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (Centar za socijalni rad)
 3. Uvjerenje da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja trgovinske djelatnosti (Općinski sud ),
 4. Dokaz o stručnoj  spremi (minimalno III stepena)
 5. Ljekarsko uvjerenje
 6. Izjava da nema zasnovan radni odnos
 7. Ovjerena izjava o ispunjavanju uslova za obavljanje trgovinske djelatnosti
 8. Dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (ZK izvadak, Ugovor o zakupu, upotrebna dozvola)
 9. Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

Odobrenje za rad ugostiteljske radnje

U skladu sa odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Sl.novine FBiH“ broj 32/09), odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za fizička i pravna lica izdaje nadležni općinski organ.

Fizičko lice ugostiteljsku djelatnost može obavljati samo kao osnovno zanimanje.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje ugostiteljske radnje za fizičko lice potrebno je priložiti:

 1. Ovjerena kopija lične karte,
 2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (Centar za socijalni rad)
 3. Uvjerenje da mu pravomoćnom sudskom presudomo nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti (Općinski sud za prekršaje),
 4. Ovjerena izjava da nema zasnovan radni odnos
 5. Dokaz o stručnoj  spremi /minimalno III stepen/
 6. Rješenje o upotrebi poslovnog prostora
 7. Dokaz o pravu vlasništva za poslovni prostor ili ovjeren Ugovor o zakupu poslovnog prostora /ako nije u vlasništvu podnosioca zahtjeva/
 8. Ljekarsko uvjerenje
 9. Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

 

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za pravno lice potrebno je priložiti:

 1. Rješenje o upisu u sudski registar
 2. Pravni osnov korištenja poslovnog prostora
 3. Rješenje o upotrebi poslovnog prostora
 4. Fotokopija prijave direktora i zaposlenika
 5. Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi
 6. Dokaz o plaćenoj naknadi za utvrđivanje minimalnih tehničkih uslova opremljenosti prostorije

Odobrenje za obavljanje obrta/srodne djelatnosti

U skladu sa odredbama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Sl.novine FBiH“ broj 35/09), odobrenje za obavljanje obrta i srodnih djelatnosti za fizička lica izdaje nadležni općinski organ.

Obrt i srodnu djelatnost fizičko lice može obavljati kao osnovno, dopunsko ili dodatno zanimanje.

 

Uz zahtjev za obavljanje obrta / srodne djelatnosti – osnovno zanimanje prilaže se sljedeća dokumentacija:

 1. Ovjerena kopija lične karte,
 2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (Centar za socijalni rad)
 3. Uvjerenje o neizricanju mjera zabrane obavljanja obrta (Općinski sud ),
 4. Dokaz o stručnoj  spremi /diploma, stručna osposobljenost, majstorski ispit/,
 5. Ljekarsko uvjerenje,/zavisno od vrste djelatnosti/
 6. Ovjerena izjava o ispunjavanju uslova za obavljanje obrta/srodne djelatnosti
 7. Ugovor o osnivanju zajedničke radnje (ako se radi o zajedničkom obrtu)
 8. Dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (ZK izvadak, Ugovor o zakupu poslovnog prostora, odobrenje za upotrebu poslovnog prostora),
 9. Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

 

Uz zahtjev za obavljanje obrta / srodne djelatnosti – dopunsko zanimanje prilaže se sljedeća dokumentacija:

 1. Ovjerena kopija lične karte,
 2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (Centar za socijalni rad)
 3. Uvjerenje o neizricanju mjera zabrane obavljanja obrta (Općinski sud ),
 4. Dokaz o stručnoj  spremi /diploma, stručna osposobljenost, majstorski ispit/,
 5. Ljekarsko uvjerenje,/zavisno od vrste djelatnosti/
 6. Ovjerena izjava o ispunjavanju uslova za obavljanje obrta/srodne djelatnosti
 7. Dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (ZK izvadak, Ugovor o zakupu poslovnog prostora, odobrenje za upotrebu poslovnog prostora),
 8. Dokaz o radnom odnosu /za zaposlenika/
 9. Dokaz o penzionisanju /ček od penzije/
 10. Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

 

Uz zahtjev za obavljanje obrta / srodne djelatnosti – dodatno zanimanje prilaže se sljedeća dokumentacija:

 

Za obrtnika:

 1. Ovjerena kopija lične karte,
 2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (Centar za socijalni rad)
 3. Uvjerenje o neizricanju mjera zabrane obavljanja obrta (Općinski sud ),
 4. Dokaz o stručnoj  spremi /diploma, stručna osposobljenost, majstorski ispit,
 5. Ovjerena izjava o ispunjavanju uslova za obavljanje obrta/srodne djelatnosti
 6. Dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (ZK izvadak, Ugovor o zakupu poslovnog prostora, odobrenje za upotrebu poslovnog prostora),
 7. Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

 

Za uposlenog radnika:

 1. Ovjerena kopija lične karte,
 2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (Centar za socijalni rad)
 3. Uvjerenje o neizricanju mjera zabrane obavljanja obrta (Općinski sud ),
 4. Dokaz o stručnoj  spremi /diploma, stručna osposobljenost, majstorski ispit
 5. Ljekarsko uvjerenje,/zavisno od vrste djelatnosti