Boračko-invalidska zaštita

Odsjek za boračko – invalidsku zaštitu rješava predmete boračke populacije  po federalnim i kantonalnim zakonima.

Po federalnom Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 33/04, 72/07 i 09/10) osnovna prava ratnih vojnih invalida, kao i porodica šehida i poginulih boraca (pravo na ličnu invalidninu, porodičnu invalidninu) ostvaruju se podnošenjem zahtjeva ili po službenoj dužnosti, također po Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 54/19) egzistencijalna novčana naknada za demobilisiane borce starije od 57 godina života, ostvaruju se podnošenjem zahtjeva.

Prema kantonalnim Odlukama ostvaruju se dopunska prava kojima se:

  • Priznaje pravo na zdravstveno osiguranje porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, koji nisu osigurani po drugom osnovu,
  • Priznavanje prava na ortopedski dodatak,
  • Dodjeljuju pomoći za liječenje,
  • Snose troškovi dženaze/sahrane,
  • Egzistencijalna naknada za demobilisane branioce mlađe od 57 godina života.

Godišnje Ministarstvo za boračka pitanja ZDK raspisuje konkurs ili oglas:

  • za dodjelu novčane pomoći za dodjelu udžbenika djeci branilaca,
  • za dodjelu sredstava u svrhu stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica,
  • za dodjelu stipendija studentima–braniocima i članovima njihovih porodica,
  • za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica.

Odsjek za boračko–invalidsku zaštitu zaprima prijave podnosilaca sa područja Grada Visoko, obrađuje ih i prosljeđuje Ministarstvu na dalje postupanje.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć pripadnici boračkih populacija mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva, a sredstva se dodjeljuju iz budžeta Grada Visoko.

Svi obrasci Zahtjeva mogu se preuzeti na šalteru Službe.