Porezi i osiguranje

Osnovne poreske obaveze kojima podliježu pravna lica su:

  • Porezi i doprinosi na plaće
  • Porez na dobit
  • Komunalna taksa

Za porez, izdavanje rješenja i naplatu poreza nadležna je Poreska uprava (Kantonalni porezni ured Zenica, Ispostava Visoko).