Preduzetničke industrijske zone

Općina Visoko ima odlične predispozicije za ekonomski razvoj s obzirom na geografski položaj, stepen razvijenosti poduzetničkog sektora, blizinu strateških putnih komunikacija, inicijativu privatnog sektora i spremnost općine Visoko da razvije pravne, institucionalne i i sve druge potrebne okvire za uspješnu saradnju javnog i privatnog sektora i stvaranje ambijenta za razvoj privrede na području općine Visoko i regije kao cjeline.

U općini Visoko locirane su  poslovne (industrijske) zone različitih namjena koje su proizvodno-trgovačkog karaktera. S obzirom na privrednu   strukturu općine Visoko, gdje dominiraju mala i srednja preduzeća (SMEs), ona su dominantna i u poslovnim zonama. To su proizvodna, trgovačka i uslužna preduzeća.

Poslovne zone u Općini Visoko su:

  • Poslovna zona Ozrakovići
  • Poslovna zona Čekrekčije
  • Poslovna zona Kula Banjer
  • Poslovna zona Topuzovo polje

 

POSLOVNE ZONE I KOMPLEKSI NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

GIVING OF UCL, URBAN PERMIT FOR CONSTRUCTIONS, AVAILABLE PERRMISSIONS AND REGISTRATION OF PROPERTY LAW

Poslovna zona Ozrakovići

Općinsko Vijeće je 2003. god. donijelo Odluku o pristupanju izmjene sadržaja i namjene dijela prostora Urbanističkog plana grada Visokog iz namjene stanovanja u radnu zonu. Time su prvi put stvoreni uvjeti za formiranje industrijske zone Ozrakovići u Arnautovičkom polju.

Poslovna zona Arnautovići-Ozrakovići  je locirana na ulazu u Visoko i omeđena je, sa zapadne strane pristupnom saobraćajnicom za autocestu A1, sa južne strane rijekom Bosnom, sa sjeverne strane autocestom A1 i industrijskom saobraćajnicom-zaobilaznicom lokalnog karaktera, te sa istočne strane postojećom radnom zonom Ozrakovići (Vispak, Velepromet itd.).

Ukupna površina ovog prostora je 27,22 ha. Na ovom lokalitetu parcele su dosta usitnjene i prema slobodnoj procjeni ima ih oko 250. Sve parcele su u privatnom vlasništvu, s tim da na svim parcelama Općina ima pravo raspolaganja pošto se lokalitet nalazi u obuhvatu urbanističkog plana grada, tako da Općina ima prvenstveno pravo kupnje. Do sada se u okviru ovog lokaliteta gradnja vršila po obodu zone uz saobraćajnice i to:

 

1. Poslovna zona uz pristupnu saobraćajnicu A1

2. Poslovna zona  preko puta postojeće radne zone

3. Obod industrijske  saobraćajnice

 

Pored pristupnih saobraćajnica (autoceste A1, regionalnog puta Sarajevo-Kakanj i lokalnih puteva) kroz poslovnu zonu prolazi jedna saobraćajnica izgrađena 2011. god. Takođe, u planu je izgradnja još jedne saobraćajnice kroz poslovnu zonu (od novog mosta kod naplatnih kućica kroz zonu prema zgradi Vispaka).

U toku je izgradnja vodovodnog prstena u ovoj poslovnoj zoni čime će biti riješeno vodosnabdijevanje postojećih i budućih privrednih subjekata. Pored putne i vodovodne infrastrukture u zoni je riješeno pitanje i kanalizacione mreže. Takođe, u zoni postoji mogućnost priključka na elektroenergetsku mrežu i plin.

Djelatnosti koje su dozvoljene u poslovnoj zoni Ozrakovići su one koje svojim radom ne utiču  na čovjekovu okolinu, kao što su: trgovina, proizvodnja, prerada, uslužne djelatnosti. Uglavnom su to SMEs preduzeća (mala i srednja).

Uz pristupnu saobraćajnicu prema autocesti A1  izgrađeno je  devet objekata, pored postojeće radne zone sedam objekata i uz novu saobraćajnicu prema naselju Ozrakovići četiri  objekta. Izgrađeni objekti su proizvodno – uslužnog karaktera i svojim radom ne utiču   negativno  na čovjekovu okolinu.

Kada se radi o građevinskim objektima u poslovnoj zoni dozvoljena spratnost je prizemlje plus jedan sprat.

Trenutna tržišna cijena koštanja kvadrata zemljišta u ovoj poslovnoj zoni je cca 70 KM/m2 .

Uz slobodnu zonu u Ozrakovićima nalazi se Carinska ispostava  Visoko, čime je olakšan uvoz- izvoz robe. U sklopu Carinske ispostave nalazi se  deset špediterskih preduzeća.

Poslovna zona Kula Banjer

Poslovna zona Kula Banjer je locirana u sjeveroistočnom dijelu grada, između željezničke pruge sa jugozapadne strane, autoceste A1 sa sjeveroistočne strane, stambenog naselja sa sjeverozapadne strane i kasarne Majevica sa jugoistočne strane. Teren je ravan, nije podložan klizanju i kompletno neizgrađen. Ukupna površina lokaliteta je oko 5 ha, od čega je u vlasništvu općine Visoko 8.575m2, a ostalo je u privatnom vlasništvu.

Na sve parcele  u privatnom vlasništvu Općina ima pravo raspolaganja, pošto se lokalitet nalazi u obuhvatu urbanističkog plana grada, tako da Općina ima prvenstveno pravo kupnje.

U okviru zone nema izgrađenih objekata niti elemenata  infrastrukture.

Djelatnosti koje su dozvoljene u poslovnoj zoni Kula Banjer, kao i u Ozrakovićima, su one koje nemaju negativan uticaj na čovjekovu okolinu, kao što su: trgovina, proizvodnja, prerada, uslužne djelatnosti  i td.

Trenutna tržišna cijena koštanja kvadrata zemljišta u ovoj poslovnoj zoni je cca 20 KM/m2 .

Kada se radi o građevinskim objektima u ovoj  poslovnoj zoni dozvoljena spratnost je prizemlje plus jedan sprat.

U ovoj zoni postoji mogućnost priključka na sve oblike komunalne infrastrukture  (voda, struja, plin…).

Poslovna zona Čekrekčije

Općinsko vijeće je 2005. god. donijelo Odluku o pristupanju izmjene sadržaja i namjene dijela prostora Urbanističkog plana grada Visokog na dijelu lokaliteta Čekrekčije iz namjene stanovanja u mješovito – proizvodnu zonu. Time su prvi put stvoreni uvjeti za formiranje industrijske zone Čekrekčije.

U ovoj zoni postoji mogućnost priključka na sve oblike komunalne infrastrukture  (voda, struja, plin…).

Poslovna zona Topuzovo polje

Poslovna zona Topuzovo Polje smještena je uz regionalnu cestu R-445 Visoko-Kakanj i neposredno uz autocestu Sarajevo – Zenica. U radnoj zoni Topuzovo Polje prije rata bili su smješteni kapaciteti „KTK“ Visoko i TI „Vitex“ Visoko. U ovoj zoni postoji mogućnost priključka na svu komunalnu infrastrukturu.

Poslovna zona Topuzovo Polje ujedno je slobodna (bescarinska) zona koja je kao pravni subjekt formirana 1997. god.