Zdravstvo i socijalna zaštita

Na području grada Visoko djeluju:

Dom zdravlja Visoko

Zdravstvene usluge na području grada pruža Dom zdravlja Visoko. Dom zdravlja u Visokom je izgrađen 1953. godine. Primarna zdravstvena zaštita rješava se u sklopu opće prakse u Domu zdravlja (za one koji nisu registrirani za projekat porodične medicine) i preko porodične medicine i to za kategorije stanovništva od 6-99 godina. I u nekim mjesnim zajednicama na području općine postoje  ambulante porodične medicine (MZ Gračanica, MZ Moštre, MZ Poriječani, MZ Buci).

Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju FBiH pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruju:

  • djeca do polaska u školu, ako nisu osigurana po drugom osnovu
  • žene starije od 60 godina
  • muškarci stariji od 65 godina
  • korisnici prava na stalnu novčanu pomoć
  • civilne žrtve rata
  • osobe smještene u ustanove socijalne zaštite
  • nezaposlene samohrane majke za vrijeme trudnoće i do jedne godine dana djeteta
  • lica sa invaliditetom i lica ometena u psiho-fizičkom razvoju
  • djeca smještena u drugu porodicu

Pravo na zdravstveno osiguranje također ostvaruju:

  • učenici odnosno studenti koji nisu osigurani po drugom osnovu, kao i učenici odnosno studenti koji vrše praktičan rad u vezi sa nastavom.

U svim ovim slučajevima osiguranja, uplate vrši kantonalni organ uprave, putem JU Centra za socijalni rad Visoko, a u skladu sa Uputstvom o načinu priznavanja prava na zdravstveno osiguranje i ostvarivanje osnovne zdravstvene zaštite učenika i studenata koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu, broj: 10-02-3840/11 od 10.2.2011. godine (“Službene novine ZE-DO Kantona”, broj 3/11).

 

Pravo na socijalnu sigurnost, uključujući pravo na socijalno osiguranje, je međunarodno priznato pravo kao jedno od temeljnih ljudskih prava.

Nosilac socijalne zaštite na području grada Visoko je Centar za socijalni rad, čija se djelatnost finansira iz gradskog, odnosno kantonalnog budžeta. Centar za socijalni rad potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti, obavlja poslove savjetovališta za probleme braka i obitelji, odgoja djece, te predlaže mjere unapređenja politike socijalne skrbi.

Uz prava koja su priznata kantonalnim odlukama, Grad Visoko osigurava stalnu i povremenu novčanu pomoć porodicama koje se nalaze  u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji.

Takođe, od nedavno je otvoren i Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama u naselju Dobrinje kod Visokog.