Javne ustanove

JU Dom zdravlja Visoko

„Dom zdravlja“ pruža zdravstvene usluge pacijentima kroz organizovanu primarnu i konsultativno – specijalističku zdravstvenu djelatnost na području grada Visoko. Pravni nasljednik je Doma zdravlja sa poliklinikom.

Usluge zdravstvene zaštite pruža u objektu u Visokom i  ambulantama porodične medicine, u mjesnim zajednicama Gračanica, Moštre, Poriječani i Buci.

U prostorijama JU “Dom zdravlja” Visoko organizovani su:

  1. Centar za borbu protiv bolesti ovisnosti iz Zenice
  2. Satelitski centar za hemodijalizu,  u organizaciji Kantonalne bolnice Zenica.
  3. Hitna pomoć

Adresa: Ulica Branilaca 22  71300 Visoko Bosna i Hercegovina

Telefon:  +387 32 735 170;   +387 32 738 777

Fax: +387 32 735 170

Web: http://www.dzvisoko.ba

Direktor: dr. Zlatko Handžić

Specijalista porodične medicine

Hitna medicinska pomoć

Adresa: Ulica Branilaca 22, Visoko

Telefon: 032 735 260

Ambulanta porodične medicine Gračanica,

Adresa: Veliko Čajno, Visoko

Telefon: 032 746 554

Ambulanta porodične medicine Moštre

Adresa: Donje Moštre, Visoko

Telefon: 032 740 148; 032 742 339

Ambulanta porodične medicine Dom zdravlja

Adresa: Ulica Branilaca 22

Telefon: 032 733 599; 032 733 399

Ambulanta porodične medicine Buci

Adresa: Buci, Visoko

Telefon: 032 720 784

JU Centar za socijalni rad Visoko

Nosilac socijalne zaštite je JU „Centar za socijalni rad“ Visoko, osnovana odlukom Gradskog vijeća Visoko u cilju vršenja djelatnosti i poslova od posebnog društvenog interesa. JU Centar za socijalni rad potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti, obavlja poslove savjetovališta za probleme braka i porodice, odgoja djece, te predlaže mjere unapređenja politike socijalne zaštite i blagostanja.

Uz prava koja su priznata kantonalnim zakonom, Grad Visoko putem JU Centar za socijalni rad osigurava i povremenu novčanu pomoć porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Preko ove ostanove ostvaruju se prava na zdravstveno osiguranje, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, smještaj u odgovarajuću ustanovu, prava na socijalnu pomoć i jednokratnu novčanu pomoć.

Adresa: Islamovića 10, Visoko

Telefon: +387 32 735 835

Fax: +387 32 735 835

E-mail: centarvisoko@gmail.com

Direktor: Kemal Mušinbegović

Radno vrijeme: 7:30 – 15:30

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Na području grada Visoko djeluje Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje, osnovana odlukom Gradskog vijeća Visoko, radi

a) osiguranja uvjeta za optimalni razvoj svakog djeteta,

b) pomoć roditeljima u brizi za njegu, zaštitu, razvoj, odgoj i opće blagostanje djeteta,

c) dopuna obiteljskog odgoja,

d) ulaganje društva u blagostanje i napredak.

Predškolski odgoj i obrazovanje sastavni je dio odgojno-obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. On je prvi, poseban i specifičan stepen odgojnoobrazovnog sistema koji se bavi odgojem djece predškolske dobi.

Usluge koje JU za predškolski odgoj i obrazovanje nudi su:

Cjelodnevni boravak (od 06:30 – 17:00 sati)

Poludnevni boravak  (od 06:30 – 12:00 sati)

Igraonica  (od 09:00 – 12:00 sati)

Produženi boravak (za djecu školskog uzrasta: od 06:30 – 17:00 sati)

Centar za rani rast i razvoj djece i stručnu pomoć roditeljima je integrirani  dio JU za predškolski odgoj i obrazovanje.

Nastao je saradnjom  „Save the Children“Norway“, Grada Visoko o i JU za predškolski odgoj i obrazovanje, kao vid pomoći roditeljima i djeci predškolskog uzrasta.

Usluge koje pruža Centar za rani razvoj djece su promocija ranog razvoja djece, uključujući zdravlje, prehranu, dobro roditeljstvo, što opet dovodi do dobrih rezultata u školi i uspješno obrazovanje. Važna komponenta u funkcioniranju Centra je pružiti prostor za posjete roditelja, organizovanje radionica za roditelje i djecu. Centar će pružati podršku ranjivim i marginaliziranim porodicama.

Adresa: Donje Rosulje bb

Telefon: +387 32 737 699

Web: http://vrticvisoko.com/

E-mail: obdaniste_visoko@yahoo.com

Direktor: Halima Abdukić

Radno vrijeme: 06:30 – 17:00 

JU Zavičajni muzej Visoko

Zavičajni muzej Visoko osnovan je od strane Grada Visoko 7.aprila 1953. godine, i najstariji je muzej u Ze-do kantonu, a i jedan od najstarijih u BiH. Smješten je u  zgradi austro-ugarskog tipa gradnje, izgrađene 1902. godine, koja je prvobitno imala i namjenu Beledije – gradske općine. Muzej posjeduje i depadans u Goduši – Etno sobu / Etno radionicu u kojoj su smješteni primjerci čibučarskog, češljarskog i sviraldžijskog zanata.

Fundus Zavičajnog muzeja obuhvata muzejsku građu, sastavljenu od oko 2.500 inventarisanih eksponata, dok sama arheološka zbirka broji preko 100.000 fragmenata, prikupljenih sa šireg područja visočke općine.

Osnovna djelatnost muzeja je prikupljanje, obrada, zaštita, čuvanje i prezentovanje, muzejskog materijala, zaštita kulturne baštine, naučno-istraživački rad, te pedagoška i izdavačka djelatnost.

Adresa: Ul. Alije Izetbegovića 29.

Telefon: +387 32 736 267

              + 387 32 733 450,

Fax: +387 32 736 267

Web: http://zavicajnimuzej.com

E-mail: muzejvisoko@bih.net.ba

Direktor: Đenana Ganić

Radno vrijeme: 7:30 – 15:30 (otvoreno za vrijeme najavljenih posjeta, izložbi..)

JU Centar za kulturu i informisanje Visoko

Cenar za kulturu i edukaciju promoviše edukaciju odraslih, kulturu, tehničku kulturu i kreativni razvoj, afirmiše filmsku i pozorišnu umjetnost, teatar i poeziju te čuva tradicionalnu kulturnu baštinu. 

U okviru JU Centar za kulturu i edukaciju postoji kino sala sa 300 sjedećih mjesta u okviru kojeg se nalazi i pozornica namijenjena za manje pozorišne predstave.

Adresa: Ul. Alije Izetbegovića 27

Telefon: +387 32 737 683

Fax: +387 32 737 683

Direktor: Amila Koso

Radno vrijeme: 8:00 – 16:00 (otvoreno i u večernjem terminu za vrijeme filmskih projekcija, pozorišnih predstava..)

JU Gradska biblioteka Visoko

Gradska biblioteka Visoko, čiji fond čini 55.000 knjiga, bavi se bibliotečkom djelatnošću, prikuplja, stručno obrađuje, čuva i obnavlja bibliotečku građu.

Adresa: Ul. Branilaca 20/2

Telefon: +387 32 736 304

Fax: +387 32 736 304

Web: http://www.cobiss.ba/

E-mail: knjiga@bih.net.ba

Direktor: mr. sci. Ajša Šahinović

Radno vrijeme: 8:00 – 16:00