Naknade

Građevinske naknade

Visina naknada se određuje na osnovu prosječne konačne  građevinske cijene koštanja jednog metra stambenog prostora na području općine Visoko. Odluku o tome donosi Općinsko vijeće jednom godišnje. Visina naknada za 2015.godinu utvrđena je kako slijedi u tekstu.

 

a.) Naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje obuhvata:

1. plaćenu naknadu namijenjenu za preuzeto zemljište čiji se iznosi utvrđuju u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji,

2. naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture, koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina.

 

Za dodijeljeno gradsko  građevinsko zemljiše na korištenje građenja fizičko i pravo lice dužno je platiti naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknadu za troškove uređenja tog zemljišta.

Licu kome je dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište ne može se izdati odobrenje za građenje, niti se može izvršiti uknjižba prava korištenja zemljišta radi građenja u zemljišnim knjigama, dok ne podnese dokaz da je platio naknadu za zemljište i naknadu za uređenje zemljišta.

 

Visina naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište utvrđuje se rješenjem o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja.

b.) Naknadu za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta dužan je platiti investitor koji na gradskom građevinskom zemljištu u privatnoj svojini gradi građevinu.

Naknada iz prethodnog stava plaća se i za dogradnju, nadziđivanje, preuređenje krovišta i potkrovlja i rekonstrukciju kojima se povećava korisna površina objekta.

Visina naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta po 1 m2  korisne površine objekta koji će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu, utvrđuje se u fiksnom procentu od prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine ostvarene u prethodnoj godini u izgradnji stanova na području općine Visoko:

 

-u prvoj zoni      6 %

-u drugoj zoni    5 %

-u trećoj zoni      4 %

-u četvrtoj zoni   3%

-u petoj zoni       2 %

-u šestoj zoni      1 %

 

Ako se gradi nova građevina umjesto građevine koja je porušena ili će biti porušena, iznos naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta za novu građevinu umanjuje se za iznos naknade za pogodnost koji je bio utvrđen za porušenu građevinu, uzimajući u obzir razlike u korisnoj površini građevine.

Visina naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta po 1mkorisne površine objekta koji će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu, utvrđuje se kako slijedi u :

–  prvoj zoni      41,40 KM/m 2

–  drugoj zoni     34,50 KM/m 2

–  trećoj zoni      27,60 KM/m 2

–  četvrtoj zoni     20,70 KM/m2

–  petoj zoni       13,80 KM/m 2

–  šestoj zoni        6,90 KM/m2

Visina naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta po 1 m2 korisne površine objekata koji će se graditi na ostalom građevinskom zemljištu, utvrđuje se u iznosu od 3,45 KM/m2.

 

c.) Visina naknade  za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po 1 m2  utvrđuje se kako slijedi u tabeli:

ZONA

POSLOVNI OBJEKTI

STAMBENI OBJEKTI

I zona

10,35 KM/m2

6,90 KM/m2

II zona

8,28 KM/m2

5,52 KM/m2

III zona

6,90 KM/m2

4,14 KM/m2

IV zona

5,52 KM/m2

3,45 KM/m2

V zona

4,14 KM/m2

 2,76 KM/m2

VI zona

3,45 KM/m2

2,07 KM/m

 

Za više informacija pogledajte Investicijski vodič Općine Visoko.

 

Komunalne naknade

Zakon o komunalnim djelatnostima Zeničko-dobojskog kantona (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 17/08) za pokrivanje cijena iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje kao izvor sredstava uvodi komunalnu naknadu.

Komunalnom naknadom finansiraju se komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje:

 1. Odvođenje atmosferskih voda
 2. Održavanje čistoće na javnim površinama i gradskim ulicama
 3. Održavanje javnih površina
 4. Održavanje grobalja i njihove prateće infrastrukture
 5. Održavanje javne rasvjete
 6. Obavljanje kafilerijskih usluga
 7. Dekorisanje
 8. Održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika
 9. Održavanje javnih satova
 10. Zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog u okviru djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje
 11. Čišćenje i razgrtanje snijega i leda sa javnih gradskih površina i lokalnih puteva i posipanje abrazivnim materijalom ulica i lokalnih puteva
 12. Održavanje pasivnih mezarluka – grobalja, spomenika i spomen-kosturnica i prateće infrastrukture u užem urbanom dijelu grada.

Naknade-takse