Sistem upravljanja kvalitetom

Grad Visoko je jedan od rijetkih gradova u BiH koji vrši kontinuiranu analizu morfološke strukture miješanog komunalnog otpada. S tim da treba naglasiti da se analiza obavlja u okviru Regionalne sanitarne deponije Mošćanica na koju se dovozi i finalno odlaže otpada iz Visokog.

Prema podacima o sastavu otpada i prosječnom udjelu ugljika po pojedinim vrstama otpada bilo je moguće odrediti ukupni udio ugljika, te njegovu podjelu na tzv. obnovljivi i neobnovljivi ugljik. Ukupan udio ugljika iznos 21,3% od vlažnog otpada, od čega na neobnovljivi (fosilni) ugljik otpada 15,5%, dok na obnovljivi 13,8% od vlažnog otpada.

Razlog tome su visoki sadržaji gorivih otpadnih frakcija u otpadu (plastika, papir, karton, tekstil). U sastavu otpada, približno jednak udio zauzimaju otpad od plastike (26,85%) te bio-otpad od hrane i vrtova (24,42%), što poprilično odstupa od uobičajenog sastava miješanog komunalnog otpada, u kojem inače bio-otpad ima oko 30-35% svog udjela, a plastika je oko 10% manja od toga.

U 2013. godini prikupljeno je i na regionalnu deponiju odvezeno 7.460 miješanog komunalnog otpada. Stepen pokrivenosti stanovništva uslugom prikupljanja iznosio je svega 35% što ukazuje da značajne količine komunalnog otpada nisu bile u sistemu upravljanja otpadom te su, posljedično, završavale na divljim deponijama. U 2013. godini nije bilo odvojenog prikupljanja korisnih reciklažnih sirovina niti organskog otpada za potrebe biološkog tretmana čime bi se, uzimajući u obzir morfološku strukturu, značajno smanjile količine otpada za odvoz na deponiju i njegovo finalno odlaganje. Sav prikupljeni otpad se odvozio na deponiju i na njoj odlagao bez prethodnog tretmana.

Godišnja neto emisija stakleničkih gasova izraženih kao CO2-eq iznosi 18.126 tona u 2013. godini. Ovo je rezultat prvenstveno jako niskog obuhvata stanovništva uslugama odvoza otpada ali i činjenice da nije bilo odvojenog prikupljanja reciklažnih sirovina niti tretmana organske frakcije otpada ove dvije vrste tretmana otpada nisu mogle dati pozitivan doprinos smanjenju emisija. Shodno tome, neto vrijednost emisija iskljućiva je posljedica odlaganja svih prikupljenih količina otpada na regionalnu deponiju te na divlja odlagališta.

U odnosu na baznu 2013. godinu, na području grada su se u kontekstu upravljanja komunalnim otpadom ostvarili određeni napreci. Prije svega, JKP „Visoko“ je uložilo velike napore u cilju povećanja pokrivenosti teritorije uslugama organiziranog prikupljanja otpadom, isto je prošireno na naselja izvan gradskog područja koja do sada nisu bila obuhvaćena organiziranim prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada.

U periodu 2013. – 2019. stepen pokrivenosti je porastao sa 35% na 95%.

Deponovanje otpada se vrši na regionalnoj deponiji Mošćanica. Za regionalnu deponiju Mošćanica, Zenica, 9 općina je potpisalo sporazum, ali samo dvije (Zenica i Visoko) odlažu 100% svog otpada.

Proširenje je izvršeno postavljanjem hajfiša zapremine 1,1 m3 u putnom pojasu, a u zavisnosti od gustine naseljenosti, kao i uključivanjem novih korisnika komunalnih usluga u organizovani odvoz komunalnog otpada. Trenutno na području grada Visoko je postavljeno 500 hajfiša, te oko 5.417 kanti zapremine 120 l.

JKP “Visoko” je u saradnji sa Gradskom upravom Visoko dodatno opremljeno mehanizacijom nepohodnom za pružanje kvalitetnih usluga te je izvršena nabavka:

  • Transportna traka za utovar komunalnog otpada
  • Prikolica za prikupljanje i transport luga
  • Kamion autosmećar zapremine 22 m3 za prikupljanje i transport otpada
  • Kamion šleper sa sanducima zapremine 1,1m3
  • Izvršena je nabavke 50 kanti zapremine 240 l koje su podjeljene ugostiteljskim objektima
  • Izvršena sanacija cca 40 divljih deponija na području grada
  • donacija tri komunalna vozila od Republike Turske