Kutak za investitore

Preuzmite Investicijski sažetak Općine Visoko klikom ovdje.

Investment brief

POSLOVNE ZONE I KOMPLEKSI NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

POSLOVNE ZONE I

POSLOVNE ZONE II

POSLOVNE ZONE-ENGLESKA VERZIJA

UPUTSTVO ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA

CONSTRUCTION PERMITS

WHY INVEST IN VISOKO?

KATALOG POSLOVNIH  PROSTORA

PREZENTACIJA OPĆINE VISOKO-ENGLESKA VERZIJA

Video clip –  Investirajte u Visoko

Procedura upisa poslovnih subjekata u sudski registar definisana je slijedećim propisima:

  • Okvirni Zakon o registraciji poslovnih subjekata u BiH
  • Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH

Postupak registracije privrednog društva kod registracionog suda

– Donošenje akta o osnivanju – ako je jedan osnivač, onda se privredno društvo osniva

odlukom osnivača, a ako je više osnivača onda oni zaključuju između sebe ugovor o

osnivanju privrednog društva.

– Oblik organiziranja privrednog društva određuje osnivač, odnosno osnivači.

– Po donesenoj odluci ili zaključivanju ugovora o osnivanju privrednog društva, potrebno je

podnijeti prijavu za registraciju sudu za registraciju.

– U poslovnoj banci izvršiti uplatu osnivačkog uloga u skladu sa propisima o visini

osnivačkog uloga za različite oblike organiziranja:

za d.n.s.o. – nije utvrđen cenzus,

za k.d. – nije utvrđen cenzus (minimum 2.000 KM),

za d.d. – 50.000 KM,

za d.o.o. – 2.000 KM (pojedinačni ulog ne može biti manji od 100 KM).

Postupak registracije pri osnivanju Društva sa ograničenenom odgovornošću

PRIPREMA I SASTAVLJANJE OSNIVAČKOG AKTA

–          Da bi se  osnovalo društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) potrebno je prvo napisati osnivački akt.

–          Sastavljanje i ovjeru osnivačkog akta vrši notar.

–          Društvo sa ograničenom odgovornošću može se osnovati Ugovorom o osnivanju ili Odlukom o osnivanju. Ukoliko je osnivač jedna osoba, društvo se osniva Odlukom o osnivanju.

–          Ukoliko više osoba želi osnovati društvo, potrebno je sastaviti Ugovor o osnivanju.

–          Društvo sa ograničenom odgovornošću mogu osnovati fizička lica ( pojedinci-strana lica) ili pravne osobe (strana privredna društva).

ZA DALJE INFORMACIJE O REGISTRACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA VIDJETI Investicijski vodič općine Visoko