Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu deset (10) paketa za proizvodnju jagode uz sufinansiranje projekta

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja Grada Visoko koji se odnose na poticaje za poljoprivrednu proizvodnju i na osnovu Sporazuma zaključenog između Grada Visoko i NVO „Caritas Švicarske“, od 07.04.2021.godine kojim su osigurana donatorska sredstva od strane „Caritas Švicarske“ 1/3, Grad Visoko 1/3 i vlastitog učešća korisnika 1/3, u cilju razvoja proizvodnje jagode na području Grada Visoko, gradonačelnik raspisuje:


JAVNI POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu deset (10) paketa za proizvodnju jagode uz sufinansiranje projekta

I PRAVO UČEŠĆA
Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja Grada Visoko koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.


II USLOVI ZA DODJELU PAKETA ZA PROIZVODNJU JAGODE
Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove:

 1. da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
 2. da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u Gradu Visoko ili će pokrenuti postupak upisa, a što će potvrditi ovjerenom izjavom da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije dodjele paketa za proizvodnju jagode,
 3. da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za proizvodnju jagode, a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
 4. da ima mogućnost navodnjavanja,
 5. da sufinansira 20% od nabavne cijene paketa za proizvodnju jagode,
 6. da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti proizvodnje jagode u trajanju od dva dana.
 7. prednost prilikom odabira će imati korisnici koji u prethodnih 5 godina nisu ostvarili pravo na dobijanje grantova za proizvodnju jagode

Grad Visoko i Caritas Švajcarske su nosioci aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJI ZA DODJELU PAKETA
Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

a) pogodnost vlastitog zemljišta za proizvodnju jagoda i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija za dodjelu paketa za proizvodnju jagode na licu mjesta), 1-3 boda,

 • slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) 1 bod
 • dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) 2 boda,
 • jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) 3 boda.
  Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za proizvodnju jagode (npr.veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.
  b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
  • podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje), od 1-4 boda,
 • od 0-3 god. 1 bod,
 • od 3-6 god. 2 boda,
 • od 6-10 god. 3 boda,
 • više od 10 god. 4 boda,
 • za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,
 • za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje -domaćice, djeca, učenici i sl.) – 1 bod,
  • mlade osobe životne dobi do 35 godina – 3 bodova,
  • ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 3 boda
  • socijalni aspekt -nema primanja-7 bodova
  • socijalni aspekt-minimalna primanja po članu do 100,00 KM -6 bodova
  • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 200,00 KM -5 bodova,
  • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 250,00 KM – 4 boda,
  • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 300,00 KM – 3 boda,
  • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 400,00 KM – 2 boda,
  • socijalni aspekt stanje na terenu: 0-6 boda.
  Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe i žene.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA
Potrebna dokumentacija za dodjelu paketa za proizvodnju jagoda mora biti originalna ili ovjerena:

 1. obrazac za prijavu na Javni poziv
 2. kopija lične karte,
 3. ovjerena kućna lista,
 4. dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje
 5. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje ili neki drugi dokaz o nezaposlenosti (kopirana zdravstvena knjižica),
 6. potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva
 7. vlasništvo ili posjed nad parcelom koja se namjerava koristiti za uzgoj jagode (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i ugovor o zakupu/korištenju),
 8. ovjerena izjava da će korisnik poticaja dobiveni paket za proizvodnju jagode zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja Ugovora,
 9. ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednjih 5 godina nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke paketa za proizvodnju jagode od Grada, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,
 10. ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene paketa za proizvodnju jagode, te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti proizvodnje jaogde u trajanju od 1 dana,
  V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA
  Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu paketa za proizvodnju jagode putem sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine: 1 predstavnik “Caritas Švicarske” i 2 predstavnika Grada Visoko
  Zadatak Komisije za dodjelu paketa za proizvodnju jagode je:
  • pregled prispjelih prijava, provjera upisa u RPG u nadležnoj službi evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja gradonačelniku
  Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Grad Visoko i Caritas Švicarske.
  Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj tabli Grada Visoko i službenoj web stranici Grada Visoko

NAPOMENA:
Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu paketa obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.
Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u šalter sali Grada Visoko i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Grada Visoko sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu paketa za proizvodnju jagoda“, a rok za podnošenje zahtjeva je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja Grada Visoko.


Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko, ili na broj telefona 032/732- 512 ili 032/732-516 svakim radnim danom od 08:00-16 00 sati.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Obrazac za prijavu na Javni poziv