18. redovna sjednica GV Visoko u utorak 31.maja 2022.godine

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 18. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati:

31.05.2022. godine (utorak) u velikoj sali Gradskog vijeća, sa početkom u 14:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

                                                              D N E V N I    R ED
  1. Izvod iz zapisnika sa 17. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
  2. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Grada Visoko  u 2021. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2022. godinu

    Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2021. godini

    2.1. JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko

    2.2. JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko

    2.3. JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko

    2.4. JP „Veterinarska stanica Visoko“ d.o.o. Visoko,

    IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,p.o. pomoćnica gradonačelnika , predstavnik Grada    u Skupštini    javnih preduzeća , direktori i  predsjednici  nadzornih odbora javnih preduzeća  

 3.  Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period 01.01.2022.-  31.03.2022.godine

  IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica gradonačelnika

4. Prijedlog  odluke o izmjena i dopuna programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko i  kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2022.godinu

   IZVJESTILAC:Leila Omerbegović, p.o. pomoćnica gradonačelnika

5.Prijedlog  odluke o plaćama i naknadama u Gradskom organu uprave Grada Visoko

      IZVJESTILAC: Aida Memišević-Ihtijarević,p.o. pomoćnica gradonačelnika

     6.  Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:   

          6.1.Prijedlog odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č 2109 KO  Visoko

          IZVJESTILAC: Hamida Čatić ,p.o. šef Odsjeka

  7.  Prijedlog odluke o dodjeli mandata  predsjedniku Savjeta Mjesne zajednice Arnautovići

         IZVJESTILAC:Leila Omerbegović, p.o. pomoćnica gradonačelnika

    8. Informacija o stanju lokalnih vodovoda, radu vodnih odbora  lokalnih vodovoda i  Izvještaj o  poduzetim aktivnostima povodom analiza voda sa lokalnih vodovoda na području   Grada Visoko u 2021.godini

         IZVJESTILAC: Suada Koljenović i Leila Omerbegović,p.o. pomoćnice  gradonačelnika

    9.  Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje u 2021.godini, realizovanim podrškama u 2021.godini i mjerama unapređenja stanja u ovoj oblasti

   IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica gradonačelnika

  10. Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal za sjednicu možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/t82qgcjs3xfgbiq/AABgc2Q7aR53zMGMVAwszbKka?dl=0