28. redovna sjednica GV Visoko u četvrtak 25.05.2023.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko  („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/23), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 28. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko

saziv 2020 – 2024 godina održati:

25.05.2023. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

                                                              D N E V N I    R ED

      1. Izvod iz zapisnika sa 27. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

      2. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Grada Visoko  u 2022. godini, sa planom i

          programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2023. godinu

    Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2022. godini

    2.1. JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko

    2.2. JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko

    2.3. JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko

    2.4. JP „Veterinarska stanica Visoko“ d.o.o. Visoko,

    IZVJESTILAC:  Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika, predstavnik  Grada   Visoko  u

    Skupštini    javnih preduzeća , direktori i  predsjednici  nadzornih odbora javnih preduzeća   

      3. Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period 01.01.2023.-  31.03.2023.godine

  IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

     4. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Visoko za period 2023-2027

  IZVJESTILAC: Enisa Babić, sekretar organa gradske uprave

     5.  Prijedlog odluke o komunalnom redu

  IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

     6.  Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:   

         6.1.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 877 KO  Buci

         6.2.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 3799 KO  Visoko

         IZVJESTILAC:Fadil Mostić,pomoćnik Gradonačelnika

     7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Gradskom pravobranilaštvu za zaključivanje sudske

         nagodbe

   IZVJESTILAC: Melina Travančić -Hodžić, Gradska  pravobraniteljica Visoko

     8. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje, realizovanim podrškama u 2022.       

          godini i mjerama unaprijeđenja stanja u ovoj oblasti

    IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

     9.  Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal za predložene tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/d1n8nv72nhbwb1p/AADWFY-Pb2ERTHqxpzfbd6rEa?dl=0