Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području ZDK

Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti-Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu,broj: 02-11-1429/22 od 27.01.2022. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona  r a s p i s u j e

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2021/2022. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
  2. da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona;
  3. da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način finansiranja studija (redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući);
  4. da su upisali ljetni semestar akademske 2021/2022. godine;

     5. da nisu stariji od 30 godina i da nisu ni u kakvom radnom odnosu.

Pravo učešća na konkursu nemaju:

a) studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima;

b) studenti koji primaju stipendiju od drugog stipenditora;

c) studenti za koje je utvrđeno da su, protivno datoj izjavi u prethodnoj akademskoj godini, primili stipendiju od drugog stipenditora;

d) studenti koji obnavljaju godinu studija;

e) studenti koji su već jednom dobili stipendiju za određenu godinu studija na istom ili drugom fakultetu;

f) studenti u statusu apsolventa;

g) studenti koji su u akademskoj 2020/2021. godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2021/2022. godini ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

–  prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);

– uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta (obavezan podatak o ciklusu studija i semestru);

– za studente prve godine prvog ciklusa studija svjedodžbe I – IV razreda srednje škole;

– za studente prve godine prvog ciklusa studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi;

– za studente druge i viših godina prvog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2021/2022. godini;

– za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2021/2022. godini (kao dokaz o položenim ispitima u prvom ciklusu studija moguće dostaviti dodatak diplomi, ukoliko postoji izvedena prosječna ocjena);

– izjava o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (ovjerena u šalter sali grada/općine, ne starija od 6 mjeseci);

– dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva (za zaposlene uvjerenje pravnog lica o prosjeku posljednje tri mjesečne plaće; za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za 2021. godinu; za penzionere kopija posljednjeg čeka od penzije; za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje; za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice; za redovne učenike/studente uvjerenje o statusu; za članove domaćinstva mlađe od 6 godina, koji nisu školski obveznici, kopija izvoda iz matične knjige rođenih, bez dodatnog ovjeravanja i neovisno od datuma izdavanja dokumenta);

NAPOMENA: Kandidati čija ukupna mjesečna primanja porodice po članu domaćinstva prelaze 300 KM, što znači da ne ostvaruju bodove po osnovu materijalnog statusa, nemaju obavezu dostavljanja dokaza o statusu i primanjima za svakog člana domaćinstva, a smatraće se da je dokumentacija potpuna.

– dokaz o socijalnom statusu (studenti bez oba roditelja i studenti s invaliditetom);

– dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnosti (ovjerena izjava kandidata i potvrda registriranog romskog udruženja);

– rodni list;

– potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke);

-ovjerenu izjavu:

a) izjava kandidata da ne prima stipendiju od drugog stipenditora,

b) izjava kandidata da nije ni u kakvom radnom odnosu,

c) izjava kandidata o pristanku korištenja dostavljenog broja bankovnog računa u svrhu konkursa.

Kandidati koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti uvjerenje koje izdaje visokoškolska ustanova prevedeno na jedan od službenih jezika BiH, kao i informaciju o sistemu ocjenjivanja, ukoliko se razlikuje od sistema ocjenjivanja u BiH.

Kriteriji za dodjelu stipendija bit će objavljeni na web adresi Zeničko-dobojskog kantona: www.zdk.ba

Bodovanje vrše komisije resornih općinskih/gradskih službi, te objavljuju Preliminarnu i Konačnu preliminarnu listu kandidata koji su u konkurenciji za dodjelu stipendija. Kandidati za koje komisije osnovano utvrde da su dostavili netačne podatke neće biti uvršteni na Konačnu preliminarnu listu. Pravo na stipendiju ostvaruju kandidati koji su potvrđeni i na Konačnoj listi, a koju utvrđuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Konačnu listu općine/gradovi objavljuju na oglasnoj ploči i web stranici.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Prijavom na konkurs aplikanti-kandidati se slažu da se njihovi lični podaci mogu koristi isključivo za potrebe konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu općine/grada gdje student ima prebivalište ili putem pošte na adresu općine/grada, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA