Javni poziv udruženjima/ nevladinim organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom

Na osnovu člana 30. Statuta  Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj:10/21) i Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu ( “Službeni glasnik Grada Visoko “, broj:13/21), gradonačelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

udruženjima/ nevladinim organizacijama koje okupljaju osobe sa  invaliditetom za predaju prijava za finansiranje u 2022. godini

Grad Visoko poziva udruženja/ nevladine organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom, da predaju prijave za finansiranje u 2022. godini.

 1. Pravo učešća na Javnom pozivu imaju udruženja/ nevladine organizacije koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  a) da okupljaju osobe sa invaliditetom ;

  b) da svoje aktivnosti realizuju na području Grada Visoko i za građane Visokog;

  c) da u programu rada previđeni dio administrativnih troškova (ljudski resursi, putovanja/ prevoz, kancelarijski troškovi) ne prelaze 20% od ukupno planiranih troškova;

  d) da su podnijeli narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za 2021. godinu  (ukoliko su finansirani iz Budžeta Grada).

  2. Uz prijavu na Javni poziv potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– rješenje o registraciji udruženja/ nevladine organizacije;

– ovjerena izjava da udruženje/ nevladina organizacija okuplja osobe sa invaliditetom;

– ovjerena izjava o broju osoba / članova udruženja; 

– ovjerena izjava- podaci o podnosiocu prijave i to: ime, prezime i pozicija osobe odgovorne za zastupanje i predstavljanje udruženja/ nevladine organizacije, adresa, broj telefona, e-mail;

– potvrda iz banke sa brojem računa;

– identifikacijski broj;

– program rada udruženja/ nevladine organizacije za 2022. godinu (planirane aktivnosti i projekti u 2022.godini sa pregledom budžeta i planom potrošnje).

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginalni ili ovjerene kopije.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter sali Grada Visoko ili putem pošte na adresu: Grad Visoko, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, sa naznakom “ Prijava na Javni poziv udruženjima/ nevladinim organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom za finansiranje u 2022. godini”, najkasnije do 18.04.2022. godine, do 16:00 sati.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.