17. redovna sjednica Gradskog vijeća u četvrtak 28.04.2022.godine

U Maloj sali Gradske uprave Visoko održana je sjednica Kolegija Gradskog vijeća na kojoj su utvrđeni dnevni red i satnica naredne, 17.sjednice Gradskog vijeća Visoko koja će biti održana u četvrtak 28.04.2022.godine sa početkom od 14:00 sati u Velikoj sali Gradske uprave Visoko. 

DNEVNI RED 17. REDOVNE SJEDNICE: 

  1. Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Visoko
  2. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst statuta mjesnih zajednica

      IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar  Gradskog vijeća Visoko

        3.   Izvještaji o radu, sa finansijskim izvještajem, Savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za 2021.godinu,

            IZVJESTILAC: predsjednici Savjeta mjesnih zajednica i Leila Omerbegović,p.o.pomoćnica  gradonačelnika  

       4.  Izvještaji o radu javnih ustanova u 2021. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2022. godinu

Izvještaji o radu upravnih  i nadzornih odbora javnih ustanova  u 2021. godini

            4.1. JU Zavičajni muzej Visoko

            4.2. JU Gradska biblioteka Visoko

            4.3  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

            4.4. JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko

            4.5. JU Dom zdravlja Visoko

            4.6. JU Centar za socijalni rad Visoko

            IZVJESTILAC:Amra Omerbegović,p.o.pomoćnica gradonačelnika, predsjednici upravnih i  nadzornih odbora i direktori javnih ustanova

  5. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora  Grada Visoko

      IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica gradonačelnika

        6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina na području Grada Visoko

      IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica gradonačelnika

 7. Prijedlog odluke o davanju na korištenje i održavanje motornog vozila- motocikla

      IZVJESTILAC: Aida Memišević-Ihtijarević,p.o. pomoćnica gradonačelnika

       8.     Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:   

             8.1.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na  ponudu za pravo preče kupovine za k.č 391 KO  Gorani

             8.2.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na  ponudu za pravo preče kupovine za k.č 3782 KO  Visoko

             8.3.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na  ponudu za pravo preče kupovine za k.č 11 KO  Buci

             IZVJESTILAC:Hamida Čatić ,p.o. šef Odsjeka

       9.  Informacija o stanju i poslovanju privrede na području grada Visoko u 2021.godini i utvrđivanju prijedloga   mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja,

      IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica gradonačelnika

     10.  Informacija o  socijalnom stanju stanovništva grada Visoko u 2021.godini

              IZVJESTILAC: Amra Omerbegović ,p.o. pomoćnica gradonačelnika i predstavnik JU Centar  za  socijalni  rad  Visoko

     11.  Vijećnička pitanja i inicijative

MATERIJALI ZA SJEDNICU