Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Visoko za 2022.godinu

Povodom 29. augusta – Dana Grada Visoko, a na osnovu člana 11. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10), Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti Gradskog vijeća Visoko raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

Grada Visoko za 2022. godinu

Povodom 29. augusta – Dana Grada Visoko, Gradsko vijeće Visoko dodjeljuje javna priznanja pojedincima, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima, ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, asocijacijama i drugim organima, organizacijama i zajednicama zaslužnim za privredni i društveni razvoj grada Visoko, te održavanje kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine.

Javna priznanja su:

– POVELJA GRADA VISOKO

– POVELJA GRADA VISOKO ZA ŽIVOTNO DJELO

– POVELJA O PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA VISOKO

POVELJA GRADA VISOKO dodjeljuje se zaslužnim pojedincima, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima, ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, asocijacijama, organima, organizacijama i zajednicama sa područja grada Visoko, a izuzetno i za dostignuća i rezultate čiji autori nisu sa područja grada Visoko, ali su svojim angažovanjem i djelima vezani za grad Visoko. Može se dodijeliti i prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama iz drugih gradova.

U jednoj godini mogu se dodijeliti najviše tri Povelje Grada Visoko i to: dvije pojedinačne i jedna kolektivna.

Povelja Grada Visoko ne dodjeljuje se posthumno.

POVELJA GRADA VISOKO ZA ŽIVOTNO DJELO dodjeljuje se pojedincima koji su u svom radu i djelovanju postigli izuzetne rezultate koji imaju opštedruštvenu vrijednost i koji su značajno doprinijeli razvoju i afirmaciji grada Visoko na privrednom, naučnom, kulturnom, sportskom, humanitarnom i drugom planu.

U jednoj godini može se dodijeliti jedna povelja Grada Visoko za životno djelo.

Povelja Grada Visoko za životno djelo može se dodijeliti i posthumno.

Povelja Grada Visoko i Povelja Grada Visoko za životno djelo dodjeljuju se onima koji su izuzetno:

  • doprinijeli razvoju i afirmaciji grada Visoko na privrednom, kulturnom, naučnom, obrazovnom, sportskom, humanitarnom ili nekom drugom području rada i djelovanja,
  • doprinijeli razvoju demokratije i poštivanja ljudskih prava,
  • doprinijeli zaštiti javnog reda i sigurnosti građana,
  • postigli značajne rezultate na unapređenju i zaštiti čovjekove okoline.

POVELJA O PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA VISOKO dodjeljuje se građanima Bosne i Hercegovine i državljanima drugih zemalja koji su se naročito istakli u odbrani i održavanju kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine i razvoju i afirmaciji grada Visoko, koji su se pokazali izuzetnim patriotima i prijateljima Bosne i Hercegovine i njenih građana.

U jednoj godini može se dodijeliti jedna Povelja o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko.

Povelja o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko ne dodjeljuje se posthumno.

Prijedlog za dodjelu jednog od priznanja mogu podnositi:

Građani pojedinačno ili grupno, gradski vijećnici, političke stranke, Gradonačelnik, privredna društva i drugi pravni subjekti, ustanove, udruženja građana, mjesne zajednice i drugi organi, organizacije i zajednice sa područja grada Visoko.

Predlagač ne može dati veći broj prijedloga za dodjelu javnih priznanja od broja javnih priznanja koja se dodjeljuju.

Prijedlog se podnosi u pisanoj formi i treba da sadrži:

  • ime, prezime, adresu ili naziv predlagača i potpis predlagača,
  • ime, prezime, adresu i biografiju kandidata pojedinca, odnosno naziv organizacije,
  • obrazloženje sa relevantnim podacima,
  • raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,
  • vrstu priznanja za koja se isti predlažu.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA JE DO 10. JUNA 2022. GODINE DO 16 SATI.

Javni poziv se objavljuje u lokalnim medijima grada Visoko, web stranici Grada Visoko (www.visoko.gov.ba) i oglasnoj ploči Grada Visoko.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi se neće uzimati u razmatranje.

Podnosilac prijedloga moralno i materijalno odgovara za tačnost podataka navedenih u prijedlogu.

Prijedloge uputiti na adresu:

GRAD VISOKO

Gradsko vijeće

Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, sa naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja – ne otvarati“

Ulica A. Izetbegovića 12A, Visoko

Prijedlozi se mogu uputiti putem pošte ili predati neposredno na protokolu Gradske  uprave Visoko.

Više informacija putem telefona 032/732-502.