Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Gradska biblioteka Visoko

JAVNI OGLAS

Na osnovu člana 17. Pravila i Odluke Upravnog odbora JU Gradska biblioteka Visoko broj: 03-08-01/22 od 15.04.2022. godine, te Saglasnosti Gradonačelnika Grada Visoko broj: 01/1-02-490/22 od 21.04.2022. godine, Javna ustanova Gradska biblioteka Visoko raspisuje:

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE GRADSKA BIBLIOTEKA VISOKO

Za direktora Ustanove može biti imenovano lice koje, pored općih uslova propisanih zakonom, ispunjava i sljedeće uslove:

–  da je državljanin Bosne i Hercegovine

–  da ima visoku stručnu spremu društvenog smjera, odnosno 180 ili 240 ECTS bodova

–  da ima najmanje pet godina radnog iskustva

–  da se ističe organizacionim i radnim sposobnostima

– da poznaje rad na računaru i jedan strani jezik.

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti:

–             diplomu o stručnoj spremi

–             potvrdu o radnom iskustvu

–             potvrdu o poznavanju rada na računaru

–             potvrdu o poznavanju jednog stranog jezika

–             izvod iz matične knjige rođenih

–             uvjerenje o državljanstvu(ne starije od 6 mjeseci)

–             (ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju, izabrani kandidat je obavezan priložiti po okončanjuprocedure imenovanja).

Prijave sa kompletnom dokumentacijom kandidati  mogu dostaviti na adresu:

Javna ustanova Gradska biblioteka Visoko

Prijeko bb-Kulturni centar Altindag

71300 Visoko

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.