Javni konkurs za izbor i imenovanje Odbora za reviziju JKP “Gradska groblja” d.o.o Visoko

Na osnovu čl. 8. stav d) i 26.  Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br: 8/05, 29/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 270. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15), Statuta JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, br: 3/17 i 8/18), Odluke Nadzornog odbora JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko broj: 100-09810-05/22 od 11.05.2022. godine, o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Odbora za reviziju JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko, Nadzorni odbor JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko raspisuje:

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ODBORA ZA REVIZIJU

JKP „GRADSKA GROBLJA“ d.o.o. VISOKO

I

Javno komunalno preduzeće “Gradska groblja” d.o.o. Visoko, ulica Mule Hodžića br. 108., 71300 Visoko raspisuje Javni konkurs za sljedeće pozicije:

•             Predsjednik Odbora za reviziju preduzeća – 1 izvršilac

•             član Odbora za reviziju – 2 izvršioca

II

Odbor za reviziju ima obavezu i odgovornost da:

–             imenuje vanjskog revizora;

–             razmatra godišnju studiju rizika i plana revizije, te poduzima mjere i aktivnosti na korekciji utvrđenih propusta;

–             osigurava uslove internoj reviziji za izvršavanje obaveza u skladu sa planom revizije i važećim standardima;

–             poduzima mjere u cilju efikasnosti interne kontrole poslovanja preduzeća;

–             podnosi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim mjesečnim sastancima.

III

Listu kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju utvrđuje Nadzorni odbor Preduzeća, te predlaže Skupštini na konačno imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju.

Odbor za reviziju mora sačinjavati najmanje po jedan član ekonomske i pravne struke.

IV

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

a) Opći uslovi:

1.           da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);

2.           da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih);

3.           da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, nespojiv sa obavljanjem dužnosti za poziciju za koju su prijavljuje 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude;

4.           da nije izabrani zvaničnik, nosilac sudske, izvršne funkcije ili savjetnik zvaničnicima i  nosiocima izvršnih funkcija (dokaz: izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa);

5.           da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (dokaz: izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa);

6.           da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog odbora preduzeća (dokaz: izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa);

7.           da nije u sukobu interesa u ličnom i profesionalnom odnosu sa preduzećem u kojem se prijavljuje na poziciju predsjednika, odnosno člana Odbora za reviziju (dokaz: izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa).

b) Posebni uslovi:

1.           da ima visoku stručnu spremu VII stepen ili da je završio I ciklus studija Bolonjskog sistema ekonomske ili pravne struke (dokaz: diploma o završenom fakultetu);

2.           da ima tri godine radnog iskustva u struci (potvrda o radnom iskustvu).

V

Mandat članova Odbora za reviziju Javnog komunalnog preduzeća „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko traje četiri godine računajući od dana imenovanja.

VI

Kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 (tri) mjeseca, kojima se dokazuje ispunjenje traženih općih i posebnih uslova, i to:

1.           Svojeručno potpisana prijava na Javni konkurs, sa kontakt podacima (adresa, broj kontakt telefona i ako ima e-mail adresa), tačnom naznakom pozicije na koju se prijavljuje, te naznakom dokumentacije koju kandidat prilaže uz prijavu na konkurs,

2.           Biografija (CV),

3.           Uvjerenje o državljanstvu,

4.           Izvod iz Matične knjige rođenih,

5.           Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme (diploma ili uvjerenje o završenom obrazovanju), iz kojih se vidi da je sa uspjehom završio obrazovanje i stekao potrebno zvanje.

6.           Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) ili ugovor o radu).

7.           Izjava ovjerena kod nadležne ustanove da protiv kandidata  nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, niti je izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do 5 (pet) godina  ili novčana kazna kao glavna kazna,

8.           Izjava ovjerena kod nadležne ustanove da kandidat nije pravosnažnom odlukom suda osuđivan za privredni prijestup, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnost ili dužnosti u posljednjih 5 (pet) godina od strane pravosnažnosti, niti je otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

9.           Izjava ovjerena kod nadležne institucije da kandidat nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03),

10.         Izjava ovjerena kod nadležne institucije da kandidat nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasi u Federaciji BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 16/02),

11.         Izjava ovjerena kod nadležne institucije da kandidat nema pravni/finansijski interes u preduzeću i da se ne smatra povezanim licem u smislu odredbi člana 34. Zakona o privrednim društvima,

12.         Izjava ovjerena kod nadležne institucije da kandidat nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora nekog društva ili institucije sa većinskim državnim kapitalom,

13.         Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom odlukom osuđivan za privredni prijestup, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti u posljednjih pet (5) godina od dana pravosnažnosti,

(kandidat koji bude izabran obavezan je dostaviti prije stupanja na dužnost)

14.         Uvjerenje da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, niti je izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do pet (5) godina ili novčana kazna kao glavna kazna.

(kandidat koji bude izabran obavezan je dostaviti prije stupanja na dužnost)

Napomena:        Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

VII

Sa kandidatima koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz Javnog konkursa, obavit će se intervju o čijem terminu će biti blagovremeno obavješteni.

VIII

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

•             stručne i iskustvene sposobnosti za razumijevanje poslovnih izvještaja, te poznavanje zakona i propisa;

•             prilagodljivost timskom radu i sposobnosti za savjesno i odgovorno vršenje dužnosti;

•             sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka;

•             rezultati rada ostvareni tokom radnog perioda.

O rezultatima Javnog konkursa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obavješteni.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Avaz“, na web stranici JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko i web stranici Osnivača.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog konkursa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Sva dodatna objašnjenja možete dobiti na broj telefona: 032/738-556.

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 8 (osam) dana računajući od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Kandidati na poleđini koverte trebaju navesti svoje ime i prezime.

Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

Ulica Mule Hodžića broj 108, 71300 VISOKO

– sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ODBORA ZA REVIZIJU“