Danas održana 15. redovna sjednica GV Visoko

U Kulturnom centru Altindag danas je održana 15.redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko kojoj su prisustvovala 24 vijećnika (Zijada Smajlagić najavila izostanak), uposlenici službi Gradske uprave Visoko, kao i zamjenik komandira PS Visoko Zehrudin Buza.

1.Tačka dnevnog reda, odnosno Izvod iz zapisnika sa 14. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko usvojen je sa 23 glasa ZA. Sa 21 glasom ZA i 3 uzdržana glasa, te uz dodatna obrazloženja pomoćnice gradonačelnika Nidžare Hadžiomerović, usvojena je i druga tačka dnevnog reda, Prijedlog odluke o provođenju regulacionog plana “Prijeko” Visoko

3.  Tačka Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti 3.1.  Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izgradnju igrališta na  k.č. 1450/2 KO Kraljevac usvojena je sa 24 glasa ZA, dok je s dnevnog reda povučena tačka 3.2.  Prijedlog odluke o prodaji nekretnine označene kao  k.č. 2109 KO  Visoko.

Pod tačkom 4 našao se Prijedlog odluke o   usvajanju Lokalnog  akcionog plana zapošljavanja za period  2021-  2024. Godina koji je jednoglasno usvojen sa 23 glasa ZA, a u okviru ovog prijedloga je sa 22 glasa ZA i jednim uzdržanim usvojen i Zaključak vijećnika Emira Džafića koji ima ukupno 8 tačaka a odnosi se na mjere kojima bi se smanjila nezaposlenost, ali i olakšalo zapošljavanje.

 Naredne dvije tačke dnevnog reda; 5.  Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Gradskeizborne komisije Grada Visoko, kao i 6. tačka Prijedlog rješenja o imenovanju Konkursne komisije za  provođenje postupka po javnom oglasu za  imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Grada Visoko jednoglasno su usvojene sa 23 glasa ZA, kao i  7.  tačka Prijedlog zaključka o davanju  ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u skupštini JP  “Veterinarska stanica” d.o.o Visoko za održavanje vanredne skupštine.

O osmoj tački dnevnog reda Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i  bezbjednosti saobraćaja na području Grada Visoko u 2021. Godini govorio je i izvještaj podnio komandir PS Visoko Zehrudin Buza. Komandir je iznio brojke za prethodnu godinu, te predstavio izvještaj, naglašavujući na kraju obraćanja da se kompletna situacija u Visokom može smatrati zadovoljavajućom po pitanju sigurnosti. Informacija je usvojena jednoglasno sa 23 glasa ZA.

Na prijedlog Komisije za društvene djelatnosti pred vijećnicima se našao i Zaključak:

1.Gradsko vijeće Visoko upućuje zahtjev Skupštini ZDK, Vladi i kantonalnom ministarstvu za unutrašnje poslove, te Upravi policije za rješavanje pitanja kadrovske popunjenosti PS Visoko, te da se tokom 2022.godine izvrši popunjavanje PS Visoko potrebnim brojem policijskih službenika.

2.GV Visoko ocjenjuje pozitivnom saradnju sa PS Visoko i ukazuje na potrebu da u narednom periodu PS Visoko nastavi saradnju sa Gradom Visoko i nadležnim službama na projektima proširenja i povećanja broja nadzornih kamera na području grada Visoko.

3.GV Visoko upućuje sugestiju nadležnim službama na iznalaženju sredstava za nabavku materijalno – tehničke opreme za potrebe PS Visoko za rad na edukaciji i prevenciji maloljetničke delikvencije.

4.U cilju upoznavanja sa aktivnostima i uslovima rada PS Visoko, GV Visoko upućuje sugestiju Komisiji za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova i Komisiji za društvene djelatnosti da upriliče posjetu PS Visoko, u cilju planiranja zajedničkih aktivnosti na projektima prevencije u oblasti kriminaliteta.

Vijećnici su sa 23 glasa ZA izglasali i pomenuti Zaključak.

Na kraju, vijećnici su kao posljednju, devetu tačku dnevnog reda imali vijećnička pitanja i incijative čime je završena 15.redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko.