Dnevni red i materijali za 24. redovnu sjednicu GV Visoko

Obavještava se javnost da će se 24. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati: 31.01.2023. godine (utorak) u Sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 
1.           Izvod iz zapisnika sa 23. Redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2.       Prijedlog odluke o  visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne

         površine stambenog  prostora na području Grada Visoko za 2023.godinu

         IZVJESTILAC: Fadil Mostić, pomoćnik Gradonačelnika

3.      Prijedlog odluke o imenovanju Zdravstvenog savjeta Grada Visoko

         IZVJESTILAC:  Amra Omerbegović,p.o.pomoćnica Gradonačelnika

4.      Prijedlog odluke o imenovanju Gradskog pravobranioca

          IZVJESTILAC:  Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko                               

5.       Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku u Skupštini JKP “Gradska groblja”

          d.o.o. Visoko, za razrješenje člana Nadzornog odbora

          IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

6.       Izvještaj o realizaciji  Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2022.godinu

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko                               

7.      Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal za predložene tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/o3w0swj2pwjcfn0/AAA1CaDr4dPyi_v5rSOk5sDsa?dl=0