Dostava zahtjeva za akreditovanje posmatrača

Obavještavamo vas da će Gradska izborna komisija Visoko u skladu sa Izbornim zakonom BiH i članovima 3. i 8. Uputstva o uvjetima i procedurama za akreditovanje izbornih posmatrača u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 27/22), najkasnije 10 dana od dana podnošenja zahtjeva političkih subjekata za posmatranje na Općim izborima 2022. godine, koji će se održati dana 02.10.2022. godine, izvršiti akreditovanje posmatrača političkih subjekata.

            S tim u vezi potrebno je da najkasnije do 17.09.2022. godine dostavite svoje zahtjeve za akreditovanje posmatrača za posmatranje Općih izbora 2022. godine.

            Posmatrači koji budu akreditovani imaju pravo posmatranja rada izborne komisije, Centra za birački spisak i rada na biračkim mjestima, kao i jednog ili više mobilnih timova i drugih izbornih mjestima.

            Uz zahtjev za akreditovanje posmatrača, potrebno je dostaviti popunjenu listu predloženih posmatrača koja sadrži: ime i prezime, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj posmatrača, te obrazac pravila ponašanja sa potpisanom izjavom o poštivanju tajnosti glasanja za svakog predloženog posmatrača.

             Zahtjev za akreditovanje posmatrača koji politički subjekt podnese Gradskoj izbornoj komisiji Visoko smatrat će se važećim samo onda ako su ga potpisala lica koja su u prijavi za ovjeru za učešće na izborima navedena kao lica ovlaštena za zastupanje političkog subjekta i čiji je potpis deponovan kod Centralne izborne komisije BiH ili Izborne komisije.

             Dakle, lica koja je politički subjekt ovlastio za podnošenje prigovora i žalbi i koja su deponovala potpis kod izborne komisije, mogu  potpisati zahtjev za akreditaciju samo onda kada ih politički subjekt posebnim aktom ovlasti. Ukoliko politički subjekt ne ovlasti ta lica treba ovlastiti druga lica i deponovati njihove potpise.

            Uz dopis dostavljamo:

  1. Zahtjev za akreditiranje posmatrača,
  2. Lista predloženih posmatrača političkog subjekta,
  3. Pravila ponašanja  i Izjava o poštivanju tajnosti glasanja.