Grad Visoko nabavlja digitalni rendgen za “JU” Dom zdravlja” Visoko

Na jučer održanoj petoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Visoko, vijećnici su usvojili Odluku kojom daju saglasnost gradonačelniku da potpiše Sporazum o sufinansiranju nabavke RTG aparata sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP).

Naime, prilikom obilaska Doma zdravlja zdravstveni radnici su  gradonačelnika upoznali  da je RTG  aparat koji se trenutno koristi u Domu zdravlja zastarjela verzija analognog aparata sa potrebom izrađivanja filma i velikom koncentracijom zračenja za zdravstvene radnike, a zbog čega su pacijenti osuđeni da čekaju duži vremenski period na snimanje pluća.

Zbog navedenog, odmah je pristupljeno izradi tehničke specifikacije, kreiran sporazum o sufinansiranju sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) te pripremljena Odluka za usvajanje na sjednici Gradskog vijeća.

Vijećnici su shvatili značaj ove kupovine te Odluku podržali sa 24 glasa ZA, nijedan suzdržan i nijedan protiv.

Nabavka novog digitalnog RTG aparata je od velikog značaja za sve nas jer će novi aparat moći opsluživati veći broj pacijenata tokom dana, biti će smanjena izloženost radijaciji i zdravstvenih radnika i pacijenata, te će se cjelokupni proces radiološkog snimanja ubrzati.