Grad Visoko sufinansira troškove vantjelesne oplodnje


Nakon što su prije nekoliko dana dodijeljena sredstva podrške za djecu i mlade koji boluju od dijabetesa, a uz pomoć kojih će nabaviti uređaje za mjerenje nivoa šećera u krvi, Grad Visoko na čelu sa gradonačelnikom Mirzom Ganićem nastavlja sa projektima i podrškom stanovnicima Visokog. Danas je raspisan Javni poziv za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje, a sredstva podrške su namijenjena parovima sa područja našeg grada.

– Briga i podrška svim kategorijama naših sugrađana je naš primarni cilj i zadatak, a iz budžeta smo izdvojili finansijska sredstva za podršku i sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje za naše sugrađane i ovo je prvi put da to čini Grad Visoko. – kazao je gradonačelnik Ganić.

Pozivom su obuhvaćene žene do 45 godina starosti, a Pravilnikom su regulisani uslovi prijave na ovaj javni poziv.

– U postupku realizacije ovog Pravilnika štitit će se privatnost i dostojanstvo osoba koje se od neplodnosti liječe vantjelesnom oplodnjom, te se neće javno iznositi imena i drugi lični podaci ovih osoba. Nadamo se da ćemo na ovaj način biti dio jedne lijepe priče i svojim odlukama i podrškom doprinijeti rastu nataliteta u našem gradu, ali prije svega podržati naše sugrađane u njihovim nastojanjima da dobiju potomstvo. – rekao je gradonačelnik.

TEKST JAVNOG POZIVA:

Na osnovu člana 30. Statuta Grada Visoko («Službeni glasnik Grada Visoko» broj:10/21), Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu, («Službeni glasnik Grada Visoko» broj:13/21), i tačke IV Programa utroška sredstava Transferi pojedincima (liječenje, podrška vantjelesnoj oplodnji, ostvareni rezultati u sportu, nauci, kulturi…) u Budžetu Grada Visoko za 2022. godinu, broj: 01/1-02-212/22 od 04.03.2022.godine, Gradonačelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje zahtjeva za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje iz Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu

Grad Visoko upućuje poziv za dostavljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje.

  1. Pravo učešća na Javni poziv imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:
    1. 1.Da je žena koja  podnosi zahtjev u bračnoj zajednici prije početka postupka vantjelesne oplodnje ili u vanbračnoj zajednici u trajanju od najmanje tri godine prije početka postupka vantjelesne oplodnje;

1.2. Da je prebivalište jednog od bračnih/vanbračnih partnera na području Grada Visoko najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava;

1.3. Preporuka zdravstvene ustanove koja se bavi medicinski potpomognutom oplodnjom;

1.4. Da žena nema više od 45 godina života.

2.Uz prijavu na Javni poziv dostaviti:

2.1. Uvjerenje o kretanju podnosioca zahtjeva i bračnog/vanbračnog partnera;

2.2. Izvod iz matične knjige vjenčanih

2.3. Izjava o vanbračnoj zajednici (ukoliko nije sklopljen brak);

2.4. Preporuka nadležne zdravstvene ustanove za postupak vantjelesne oplodnje;

2.5. Predračun troškova vantjelesne oplodnje na kojem je navedeno koji je po redu postupak vantjelesne oplodnje za ženu;

2.6.Tekuči račun podnosioca zahtjeva.

Javni poziv ostaje otvoren do kraja tekuće budžetske godine ili do utroška planiranih budžetskih sredstava.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi Službi za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, putem pošte ili Protokola Grada Visoko.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

PRAVILNIK O RASPODJELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA VANTJELESNE OPLODNJE