Interni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u Gradskog pravobranilaštvu u Visokom

Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/05 i 103/21), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog Pravobranilaštva broj Up-3/19 od 22.08.2019. godine i Up.-02/22 od 03.10.2022. godine i  Odluke Gradonačelnika Visoko o davanju saglasnosti  za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Gradskom pravobranilaštvu, broj 01/1-02-1368/22 od 08.09.2022. godine, Gradsko Pravobranilaštvo donosi

INTERNI OGLAS

Za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u

Gradskom Pravobranilaštvu u Visokom

  1. „Viši referent za administrativno, upravne i tehničke poslove“……………..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova: primanje, otvaranje, pregled i raspoređivanje pismena; osnivanje predmeta, popis spisa, sređivanje spisa i predaja predmeta u rad; otpremanje pismena; osnivanje i vođenje upisnika, pomoćnih knjiga i drugih evidencija; čuvanje i izdavanje predmeta; odlaganje predmeta u arhivu; računarska obrada pismena i spisa; poslovi tehničkog sekretara; sastavljanje statističkih, periodičnih i godišnjih izvještaja; obavljanje i drugih poslova koji se daju u zadatak od strane Gradskog Pravobranioca.

Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine) kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

Pozicija 1:

SSS-IV stepen – odgovarajućeg društvenog ili tehničkog smjera, najmanje 10 ( deset ) mjeseci radnog iskustva poslije završene srednje škole, poznavanje rada na računaru i položen stručni ispit.

Potrebno je priložiti sljedeće dokumente ( originali ili ovjerene fotokopije )

  1. Svojeručno potpisanu prijavu na Interni oglas sa kratkom biografijom, kontakt podacima (adresom stanovanja i brojem telefona) i sa tačno navedenom dokumentacijom koju kandidat prilaže na Interni oglas,
  2. Diplomu o završenoj školskoj spremi,
  3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  4. Dokaz o radnom iskustvu,
  5. Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje/potvrda/certifikat),
  6. Dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u organu državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenika u organima državne službe
  8. Ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
  9. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Herceegovine.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja Internog oglasa na adresu:

Grad Visoko, Gradsko Pravobranilaštvo, ulica Alije Izetbegovića broj 12A, sa naznakom

„Za komisiju za provođenje Internog oglasa“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

NAPOMENA: U skladu sa članom 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe pravo prijavljivanja na Interni oglas imaju namještenici iz organa državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.