INTERNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika – Tehnički sekretar u Službi kabineta gradonačelnika

Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 49/2005, 45/2010 i 103/2021) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji gradskih službi broj 01/2-02-75/22 od 28.01.2022.godine i broj 01/1-02-1016/22 od 22.07.2022.godine, gradonačelnik Grada Visoko raspisuje:
INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u
gradskoj upravi Grada Visoko
– Viši referent- tehnički sekretar u Službi kabineta gradonačelnika………..jedan (1) izvršilac

Opis poslova: Obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Službe. Otprema odluke, zaključke, rješenja i sve druge akte koje donese gradonačelnik, te obavlja arhivsko poslovanje. Čuva originale akata koje donosi gradonačelnik. Vrši trebovanje kancelarijskog materijala i sitnog inventara za potrebe Službe, te isti raspoređuje po izvršiocima. Odgovara za stručno, savjesno i  blagovremeno obavljanje povjerenih poslova i radnih zadataka. Posreduje u uspostavljanju telefonskih kontakata za potrebe Službe. Prima stranke i iste upućuje u zavisnosti od predmeta. Vrši kopiranje i prepise materijala za potrebe Službe i rukuje faksom. Vodi evidenciju prisustva zaposlenika i putnih naloga. Dostavlja potrebne podatke  o zaposlenicima Službe. Odgovara za savjesno, uredno i blagovremeno obavljanje povjerenih poslova. Za svoj rad neposredno odgovara rukovodiocu Službe. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe, koje se istom stavi u zadatak rukovodilac Službe, a shodno njegovoj stručnoj spremi i poziciji radnog mjesta.

Uslovi: Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u FBiH, odnosno BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

• SSS – IV stepen, Gimnazija, ekonomska, upravna ili druga srednja škola;

• položen stručni ispit za rad u organu uprave;

• najmanje deset (10) mjeseci radnog staža u struci;

• poznavanje rada na računaru.

Dokumenti koje je potrebno priložiti (originali ili ovjerene kopije):

1. Svojeručno potpisanu prijavu na interni oglas sa kratkom biografijom, kontakt podacima (adresa stanovanja, broj telefona, e-mail) i detaljno popisanu dokumentaciju koja se dostavlja;

2. Diploma o završenoj školskoj spremi koja se traži za radno mjesto;

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana objave Internog oglasa);

4. Dokaz o radnom stažu;

5. Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje/potvrda/certifikat);

6. Dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u organu državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenika u organima državne službe;

8. Ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini;

9.ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Oglas ostaje otvoren deset (10) danaod dana objavljivanja na web stranici Grada Visoko.

Sve tražene dokumente dostaviti na adresu:

GRAD VISOKO

Alije Izetbegovića 12a

„Komisija za provođenje Internog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u

gradskoj upravi Grada Visoko

Viši referent- tehnički sekretar u Službi kabineta gradonačelnika“

-NE OTVARAJ-

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

NAPOMENA: U skladu sa članom 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe, pravo prijavljivanja na Interni oglas imaju namještenici iz organa državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

GRADONAČELNIK GRADA VISOKO

mr.sci. Mirza Ganić, dipl. ing.