Izbor najljepše bašte/balkona na području grada Visoko

Svim zainteresovanim građanima grada Visoko, na osnovu Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Ze-Do kantona na području grada Visoko za 2023. Godinu i Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu, Grad Visoko putem Službe za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove oglašava i upućuje

JAVNI POZIV

za izbor najljepše bašte/balkona na području grada Visoko

            Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće u izboru najljepše bašte/balkona na području grada Visoko za 2023. godinu.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti na e-mail adresu lervisoko@gmail.com ili lično u Centru za pružanje usluga građanima u Gradskoj upravi Visoko najkasnije do 07.07.2023. godine.

Prijava treba sadržavati ime i prezime, adresu i kontakt telefon kandidata.

Grad Visoko će imenovati Komisiju koja će izvršiti obilazak prijavljenih bašta/balkona kandidata u saradnji sa JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko, te proglasiti najuspješnije i dodijeliti prigodne nagrade i poklone.