Izvještaj sa 4. sjednice Gradskog vijeća Visoko

U velikoj sali Kulturnog centra Altindag-Visoko u četvrtak (25.02.2021.), održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Visoko (saziva 2020 – 2024. godina).

Dnevni red je usvojen sa 23 glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 17 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

1. Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko
Na izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Gradsko vijeće isti usvojilo sa 23 glasa ZA.

2. Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2021.godinu
Gradsko vijeće je sa 20 glasova ZA I 4 UZDRŽANA usvojilo Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2021. godinu.

3. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2021.godinu
Gradsko vijeće je sa 23 glasa ZA i 1 UZDRŽAN usvojilo Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2021.godinu

4. Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko za 2021.godinu
Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko za 2021.godinu

5. Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2021. godinu
Gradsko vijeće je sa 23 glasa ZA i 1 UZDRŽAN usvojilo Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2021. godinu

6. Prijedlog programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području Grada Visoko za 2021. godinu
Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području Grada Visoko za 2021. godinu

7. Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području Grada Visoko za 2021. godinu
Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području Grada Visoko za 2021. godinu

8. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama Grada Visoko za mandatni period 2021-2025 godina
Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama Grada Visoko za mandatni period 2021-2025 godina

9. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama Grada Visoko za mandatni period 2021-2025 godina
Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama Grada Visoko za mandatni period 2021-2025 godina

10. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Urbanističkog projekta „Dahirovac”
Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o stavljanju van snage Urbanističkog projekta „Dahirovac”

11. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Regulacionog plana „Čekrekčije” Prijedlog odluke o stavljanju van snage Regulacionog plana „Čekrekčije”
Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o stavljanju van snage Regulacionog plana „Čekrekčije” Prijedlog odluke o stavljanju van snage Regulacionog plana „Čekrekčije”

12. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Urbanističkog projekta Sportsko-rekracionog centra „Luka” Visoko
Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o stavljanju van snage Urbanističkog projekta Sportsko-rekracionog centra „Luka” Visoko

13. Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja ima Grad Visoko
Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja ima Grad Visoko

14. Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti:

14.1. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina k.č. 1747/4 i k.č.1746/4 KO Mokronoge,
Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina k.č. 1747/4 i k.č.1746/4 KO Mokronoge

14.2. Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti na nekretnini k.č. 411 KO Čekrčići,
Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti na nekretnini k.č. 411 KO Čekrčići

14.3. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnina k.č. 78/3 i k.č. 80 KO Grajani,
Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnina k.č. 78/3 i k.č. 80 KO Grajani

14.4. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnine k.č. 4032 KO Visoko,
Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnine k.č. 4032 KO Visoko

14.5. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za izgradnju pješačke staze na lokalitetu „Vema” na dijelu nekretnine k.č.1701/1 KO Visoko
Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za izgradnju pješačke staze na lokalitetu „Vema” na dijelu nekretnine k.č.1701/1 KO Visoko

15. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

16. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Grada Visoko u 2020. godini
Gradsko vijeće je sa 23 glasa ZA usvojilo Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Grada Visoko u 2020. godini

17. Vijećnička pitanja i inicijative

Press Grada Visoko