IZVJEŠTAJ SA 7. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

U velikoj sali Kulturnog centra Altindag-Visoko u četvrtak (27.05.2021.), održana je 7. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko (saziva 2020 – 2024. godina).

Dnevni red je usvojen sa 22 glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 11 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

 1. Izvod iz zapisnika sa 6. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
  Na izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Gradsko vijeće isti usvojilo sa 22 glasa ZA
 2. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Grada Visoko u 2020. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2021. godinu
  Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2020. godini
  2.1. JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko
 • Izvještaj o poslovanju za 2020.godinu, Finansijski pokazatelji za 2020.godinu, Izvještaj o radu Obora za reviziju, Revizorski izvještaj. Sa 4 glasa ZA, 17 PROTIV i 2 UZDRŽANA, donesen zaključak kojim se ne usvajaju predloženi akti.
 • Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020.godinu
  Gradsko vijeće sa 4 glasa ZA i 19 PROTIV nije usvojilo Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020.godinu
 • Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti u 2020.godini
  Gradsko vijeće je sa 20 glasova ZA i 3 UZDRŽANA usvojilo Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti u 2020.godini
 • Plan rada za 2021.godinu
  Gradsko vijeće je sa 22 glasa ZA i 1 UZDRŽAN usvojilo Plan rada za 2021.godinu
  2.2. JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko
 • Izvještaj o poslovanju za 2020.godinu, Finansijski pokazatelji za 2020.godinu, Izvještaj o radu Obora za reviziju, Revizorski izvještaj. Sa 22 glasa ZA, donesen zaključak kojim se usvajaju predloženi akti.
 • Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020.godinu
  Gradsko vijeće sa 5 glasa ZA, 16 PROTIV i 1 UZDRŽAN nije usvojilo Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020.godinu
 • Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti u 2020.godini
  Gradsko vijeće je sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti u 2020.godini
 • Plan rada za 2021.godinu
  Gradsko vijeće je sa 22 glasa ZA usvojilo Plan rada za 2021.godinu
  2.3. JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko
 • Izvještaj o poslovanju za 2020.godinu, Finansijski pokazatelji za 2020.godinu, Izvještaj o radu Obora za reviziju, Revizorski izvještaj. Sa 4 glasa ZA, 16 PROTIV i 1 UZDRŽAN donesen zaključak kojim se ne usvajaju predloženi akti.
 • Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020.godinu
  Gradsko vijeće sa 4 glasa ZA, 16 PROTIV i 1 UZDRŽAN nije usvojilo Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020.godinu
 • Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti u 2020.godini
  Gradsko vijeće je sa 21 glas ZA i 1 UZDRŽAN usvojilo Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti u 2020.godini
 • Plan rada za 2021.godinu
  Gradsko vijeće je sa 22 glasa ZA usvojilo Plan rada za 2021.godinu
  2.4. JP „Veterinarska stanica Visoko“ d.o.o. Visoko,
 • Izvještaj o poslovanju za 2020.godinu, Finansijski pokazatelji za 2020.godinu, Izvještaj o radu Odbora za reviziju, Revizorski izvještaj. Sa 22 glasa ZA, donesen zaključak kojim se usvajaju predloženi akti.
 • Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020.godinu
  Gradsko vijeće je sa 22 glasa ZA usvojilo Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020.godinu
 • Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti u 2020.godini
  Gradsko vijeće je sa 22 glas ZA usvojilo Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti u 2020.godini
 • Plan rada za 2021.godinu
  Gradsko vijeće je sa 22 glasa ZA usvojilo Plan rada za 2021.godinu
  2.5. Informacija predstavnika Grada Visoko u Skupštini javnih preduzeća o održanim skupštinama javnih preduzeća Grada Visoko
  Gradsko vijeće je sa 22 glasa ZA usvojilo Informaciju predstavnika Grada Visoko u Skupštini javnih preduzeća o održanim skupštinama javnih preduzeća Grada Visoko
  2.6. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Skupštine JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko
  Gradsko vijeće je sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Skupštine JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko
  2.7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Skupštine JKP„Gradska groblja“ d.o.o. Visoko
  Gradsko vijeće je sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Skupštine JKP„Gradska groblja“ d.o.o. Visoko
  2.8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Skupštine JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko
  Gradsko vijeće je sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Skupštine JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko
  2.9. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko za razrješenje Nadzornog odbora i imenovanje privremenog Nadzornog odbora
  Gradsko vijeće je sa 14 glasova ZA, 3 PROTIV, i 5 UZDRŽANIH usvojilo Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko za razrješenje Nadzornog odbora i imenovanje privremenog Nadzornog odbora
  2.10. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko za razrješenje Nadzornog odbora i imenovanje privremenog Nadzornog odbora
  Gradsko vijeće je sa 17 glasova ZA i 5 UZDRŽANIH usvojilo Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko za razrješenje Nadzornog odbora i imenovanje privremenog Nadzornog odbora
  2.11. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko Visoko za razrješenje Nadzornog odbora i imenovanje privremenog Nadzornog odbora
  Gradsko vijeće je sa 18 glasova ZA i 4 UZDRŽANA usvojilo Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko Visoko za razrješenje Nadzornog odbora i imenovanje privremenog Nadzornog odbora
 1. Prijedlog akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Grada Visoko za period do 2030. Godine
  Gradsko vijeće je sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Grada Visoko za period do 2030. godine
 2. Prijedlog odluke o predaji kanalizacione infrastrukture na području lokaliteta Zbilje na upravljanje i korištenje JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko
  Gradsko vijeće je sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o predaji kanalizacione infrastrukture na području lokaliteta Zbilje na upravljanje i korištenje JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području Općine Visoko
  Gradsko vijeće je sa 23 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području Općine Visoko
 4. Prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja naknade za vatrogastvo za privredne subjekte na području Grada Visoko za 2020.godinu
  Gradsko vijeće je sa 23 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja naknade za vatrogastvo za privredne subjekte na području Grada Visoko za 2020.godinu
 5. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Visoko
  Gradsko vijeće je sa 23 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Visoko
 6. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2021.- 31.03.2021.godine
  Gradsko vijeće je sa 23 glasa ZA usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2021.- 31.03.2021.godine
 7. Informacija o stanju lokalnih vodovoda, radu vodnih odbora lokalnih vodovoda i Izvještaj o poduzetim aktivnostima povodom analiza voda sa lokalnih vodovoda na području Grada Visoko u 2020.godini
  Gradsko vijeće je sa 23 glasa ZA usvojilo Informaciju o stanju lokalnih vodovoda, radu vodnih odbora lokalnih vodovoda i Izvještaj o poduzetim aktivnostima povodom analiza voda sa lokalnih vodovoda na području Grada Visoko u 2020.godini
 8. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje u 2020.godini
  Gradsko vijeće je sa 23 glasa ZA usvojilo Informaciju o stanju poljoprivredne proizvodnje u 2020.godini
 9. Vijećnička pitanja i inicijative