Izvještaj sa 8.redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

Danas (četvrtak, 24.juni 2021.godine) je održana 8.sjednica Gradskog vijeća Visoko. Sjednici su prisustvovala ukupno 23 vijećnika, a odsutne su bile Zijada Smajlagić i Irma Jusufbegović. Pored vijećnika, sjednici su prisustvovali i gradonačelnik Mirza Ganić, pomoćnici gradonačelnika, predstavnici gradskih službi, zastupnica u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Mirela Mateša Bukva, kao i predstavnici JKP „Visoko“.

Ukupno je na ovoj sjednici Gradskog vijeća Visoko bilo 13.tačaka dnevnog reda, 12 tačaka od kojih su sve usvojene, te 13.tačka Vijećnička pitanja i inicijative.

  1. Izvod iz zapisnika sa 7.redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko – usvojena sa 23 glasa ZA

2. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za mandatni period 2021-2025. godina – usvojena sa 23 glasa ZA

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području Grada Visoko – usvojena sa 23 glasa ZA

4. Prijedlog odluke o utvrđivanju i oglašavanju pozicija za članove nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko – usvojena sa 23 glasa ZA

5. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje članova  nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko – usvojena sa 23 glasa ZA

6. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko – usvojena sa 23 glasa ZA

7. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko, predstavnika Ministarstva zdravstva, na kraći period – usvojena sa 23 glasa ZA

8. Prijedlog odluke o davanju na korištenje i održavanje LED displey-a na području Grada Visoko – usvojena sa 23 glasa ZA

9. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:

– 9.1. Prijedlog odluke  o uspostavi prava stvarne služnosti  na k.č. 1303/1  i k.č. 1304/1 KO  Visoko – usvojena sa 23 glasa ZA

10. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima za 2021. godinu – usvojena sa 23 glasa ZA

11. Informacija PIU Tima o realizaciji i napretku Projekta vodosnabdjevanja na području Grada   Visoko od 14.07.2017. do 01.06.2021. godine – usvojena sa 20 glasova ZA i 3 UZDRŽANA glasa

12. Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području Grada Visoko – usvojena sa 22 glasa ZA i 1 UZDRŽAN

Nakon obrađenih tački dnevnog reda, kao 13.tačka bila su vijećnička pitanja i inicijative.

8.sjednica Gradskog vijeća Visoko donijela je i nekoliko zanimljivih odluka, koje će, sasvim sigurno, imati pozitivnog učinka na biznis, privredu, kao i obrtnike. Tu se prije svega misli na 10.tačku dnevnog reda, koju su vijećnici jednoglasno usvojili, a tiče se podrške biznisu, privrednicima i obrtima. Programom utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima za 2021. godinu predviđeno je ukupno 180.000 KM, pa će tako iznos od 30.000 KM biti usmjeren za sufinansiranje projekata u saradnji sa međunarodnim i nevladinim organizacijama, 60.000 KM za sufinansiranje pokretanja malih biznisa, te 90.000 KM registrovanim obrtnicima – proizvođačima mlijeka, koji su u proteklom periodu suočeni s otežanim radom, s obzirom da su cijene hrane porasle, a otkupne cijene ostale na istom nivou.

I sama gradska jezgra, koja je aktivna posebno u ljetnom periodu, postat će još življa, a Visočani i turisti koji dolaze u naš grad moći će za sigurnu šetnju koristiti popularni Korzo u periodu od 18:00 do 24:00 sata. Zabrana se odnosi na ulice Čaršijska i Alije Izetbegovića u periodu od 01.06. do 01.09.ove godine, a odluka će sasvim sigurno doprinijeti i privrednim subjektima, koji će moći ponuditi svoje i usluge svojih ljetnih bašti sugrađanima, kao i drugim gostima. Ponovo je vraćena i zabrana saobraćaja u ulici Čaršijska ponedjeljkom od 08:00 do 15:00, odnosno u terminu pijace – pazarnog dana u Visokom.