Javna rasprava o davanju naziva parku “Park Zlatnih ljiljana”

Građanima Grada Visoko, gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja ličnosti i stručna Služba Gradskog vijeća Visoko oglašavaju i upućuju:

J A V N I    P O Z I V

ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O DAVANJU NAZIVA

PARKU „PARK ZLATNIH LJILJANA“

Gradsko  vijeće Visoko, na 23. sjednici, održanoj 29.12.2022. godine, usvojilo je Nacrt Odluke o davanju naziva parku “Park Zlatnih ljiljana”, sa zaključkom da se o istom otvori javna rasprava u trajanju od 15 dana.

Uvid u tekst Nacrta moguće je izvršiti na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba, a dostupan je i u stručnoj Službi Gradskog vijeća Visoko.

Primjedbe i prijedloge na Nacrt Odluke o davanju naziva parku “Park Zlatnih ljiljana”, možete dostaviti stručnoj Službi za poslove Gradskog vijeća Visoko, najkasnije do 13.01.2023. godine.

Na osnovu člana 2, 8. i 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBIH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06, 51/09) i člana 21. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21), Gradsko vijeće Visoko, na ____ sjednici, održanoj dana _______, donijelo je:

O D L U K U

o davanju naziva parku „Park Zlatnih ljiljana“

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se naziv parka „Park Zlatnih ljiljana“ ispred MSŠ „Hazim Šabanović“, a koji se nalazi na parceli označenoj kao k.č.br. 1447 KO Visoko, (park koji se nalazi između platoa KSC Mladost Visoko i pješačke staze koja vodi prema MSŠ „Hazim Šabanović“).

Član 2.

Za realizaciju i provođenje ove Odluke zadužuju se Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Služba za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

O b r a z l o ž e nj e

I  –  PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 8. i 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06 i 51/09), i članu 21. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21), kojim je propisana nadležnost Gradskog vijeća za donošenje odluka i drugih općih akata kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada.

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Komisiji za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, upućena je inicijativa vijećnika Kemala Kardaša, sa 21. sjednice Gradskog vijeća za donošenje Odluke o davanju naziva „Park Zlatnih ljiljana“ parku ispred MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko – dio prema ulici Branilaca.

Razmatrajući upućenu inicijativu, Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti je na 10. sjednici, održanoj 15.12.2022. godine, a cijeneći prijedlog podnosioca inicijative – vijećnika Kemala Kardaša, utvrdila tekst Nacrta Odluke te isti uputila Gradskom vijeću Visoko na razmatranje i usvajanje.