Javna rasprava o nacrtima odluka o usvajanju i provođenju regulacionog plana “Prijeko” – Visoko

Svim zainteresovanim građanima grada Visoko,  javnim ustanovama i javnim preduzećima, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko oglašava i upućuje javni poziv za

JAVNU RASPRAVU O NACRTIMA ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA “PRIJEKO” – VISOKO

Gradsko  vijeće Visoko je na 9. sjednici održanoj 29.07.2021. godine usvojilo Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Prijeko”- Visoko  i Nacrt Odluke o provođenju  Regulacionog plana “Prijeko”- Visoko, za koje je otvorena javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Nosilac pripreme je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko, a nosilac izrade “IPSA” d.o.o. Sarajevo.

Uvid u tekstualni i grafički  dio nacrta Regulacionog plana “Prijeko”- Visoko moguće je izvršiti u šalter sali Gradske uprave Visoko – Centar za dozvole, kao i na web stranici Grada Visoko  (www.visoko.gov.ba).

Prijedlozi, primjedbe i sugestije na utvrđeni Nacrt mogu se dostaviti Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina.

NACRT REGULACIONI PLAN “PRIJEKO” VISOKO