Javna rasprava o Nacrtu odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom na području grada Visoko 2022. – 2027.

Svim zainteresovanim građanima grada Visoko,  javnim ustanovama i javnim preduzećima, zainteresirranim stranama, Grad Visoko putem Službe za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove oglašava i upućuje  javni poziv za

 JAVNU RASPRAVU

O NACRTU ODLUKE O USVAJANJU PLANA UPRAVLJANA OTPADOM NA PODRUČJU GRADA VISOKO ZA PERIOD OD 2022. DO 2027. GODINE

 

Gradsko  vijeće Visoko je na 31 sjednici održanoj 28.09.2023. godine usvojilo Nacrt Odluke o usvajanju Plana upravljana otpadom na području grada Visoko za period od 2022. do 2027. godine, za koju je otvorena javna rasprava u trajanju od 15 dana.

 Nosilac pripreme je Služba za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Visoko, a nosilac izrade “ENOVA“ d.o.o. Sarajevo.

Uvid u Nacrt Plana upravljanja otpadom na području grada Visoko za period od 2022. do 2027. godine moguće je izvršiti  na web stranici Grada Visoko  (www.visoko.gov.ba), kao i u prostorijama Službe za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove.

Prijedlozi, primjedbe i sugestije na utvrđeni Nacrt mogu se dostaviti Službi za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove, putem protokola svaki radni dan u periodu od 07:30 do 16:00 h, do 20.10. 2023. godine.

NACRT PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM

Služba za infrastrukturu, ekologiju,

komunalne i inspekcijske poslove