JAVNA RASPRAVA

O NACRTIMA ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA “RAVNE” – VISOKO

Svim zainteresovanim građanima grada Visoko,  javnim ustanovama i javnim preduzećima, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko oglašava i upućuje javni poziv za:

JAVNU RASPRAVU

O NACRTIMA ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA “RAVNE” – VISOKO

Gradsko  vijeće Visoko je na 5. sjednici održanoj 25.03.2021. godine usvojilo Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Ravne”- Visoko  i Nacrt Odluke o provođenju  Regulacionog plana “Ravne”- Visoko, za koje je otvorena javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Nosilac pripreme je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko, a nosilac izrade “IPSA” d.o.o. Sarajevo.

Uvid u tekstualni i grafički  dio nacrta Regulacionog plana “Ravne”- Visoko moguće je izvršiti u šalter sali Gradske uprave Visoko – Centar za dozvole ili ovdje :

Prijedlozi, primjedbe i sugestije na utvrđeni Nacrt mogu se dostaviti Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina.

Kontakt osoba: Mirela Zukić.

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove

i katastar nekretnina