Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Visoko

Na osnovu člana 29. Uredbe sa Zakonskom snagom o Ustanovama/ Sl.glasnik BIH broj: 6/92, 8/93 i 13/94/, člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH /“Sl.novine FBIH “ broj: 12/03, 34/03 i 65/13/,  člana 14. i 19. Pravila JU Centar za socijalni rad Visoko, člana 16. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Centar za socijalni rad Visoko broj: 01-1-24 od 06.08.2019. godine, Odluke UO broj: 01-1-28/21 od 08.07.2021. godine, Upravni odbor na 1. Sjednici održanoj 29.07.2021. godine raspisuje:

JAVNI  KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Visoko

Objavljuje se Javni konkurs za izbor i  imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Visoko na period od 4 (četiri) godine.

OPIS POSLOVA

Radno mjesto:  Direktor

Zadaci  i odgovornosti:

•         Neposredno rukovodi radom  Centra, predstavlja i zastupa Centar

•         Organizuje rad i poslovanje Centra

•         Odgovara za zakonitost rada, pravilno i zakonito materijalno-finansijsko poslovanje

•         Donosi opće i pojedinačne akte za koje je zakonom, drugim propisima i internim aktima ovlašten

•         U skladu sa Zakonom i drugim propisima odlučuje o pravima iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom, dužnostima ili odgovornostima radnika

•         Predlaže Upravnom odboru program rada, finansijski plan, unutrašnju organizaciju  i sistematizaciju poslova i radnih zadataka i druge normativne akte

•         Preduzima mjere za efikasno i zakonito izvršenje odluka, zaključaka, preporuka i smjernica Upravnog odbora

•         Podnosi Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Upravnom odboru

•         Vrši kontrolu i likvidaciju internih obračuna i ulaznih faktura

•         Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Pravilima Centra, odlukama Upravnog odbora.

I)        Uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

A) Opšti uslovi:

– da je državljanin BiH,

– da je stariji od 18 godina,

– da nema privatni financijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje

– da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup koji su nespojivi sa obavljanjem

   dužnosti direktora, 

– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

B)  Posebni uslovi:

– da ima visoku stručnu spremu VII stepen, odnosno završen najmanje prvi ciklus bolonjskog studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje tri studijske godine (najmanje 180 ETC bodova) fakulteta društvenog smjera;

–  da ima 5 (pet) godina radnog iskustva u oblasti iz djelatnosti centra za socijalni rad;

Potrebna dokumentacija uz prijavu

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:

– kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

– uvjerenje da je državljanin BiH,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– ovjerena izjava da nema privatni finansijski interes u institucijiu kojoj se kandiduje,

– uvjerenje/dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

– uvjerenje/dokaz da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup,

– diploma o stručnoj spremi,

– dokaz da kandidat ima najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti iz djelatnosti centra za

   socijalni rad.

Dokumenti koji se traže po Javnom konkursu i prilažu uz prijavu  treba da budu original ili ovjerene kopije ne starije od 3 ( tri) mjeseca.

II)       Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest dana)  počev od dana objavljivanja ovog konkursa u sredstvima javnog informisanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, bit će pozvani na intervju sa Komisijom za izbor  i imenovanje direktora.

Upravni odbor imenuje direktora sa liste koju je utvrdila konkursna komisija uz predhodno pribavljenu saglasnost Osnivača.

Kandidat koji bude izabran obavezan je prije stupanja na dužnost dostaviti Uvjerenje o radnoj sposobnosti- ljekarsko uvjerenje kojom dokazuje opću zdravstvenu sposobnost.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

UPRAVNI ODBOR  JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VISOKO

ul. Islamovića 10,

71300 Visoko

Sa naznakom:

 „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS  ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA USTANOVE“

Javni oglas će biti objavljen na web stranici Grada Visoko, Dnevni list “Oslobođenje”    Službene novine, oglasnoj ploči Javne ustanove Centar za socijalni rad Visoko, JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.