Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JKP “Gradska groblja”d.o.o Visoko

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Sl. novine ZDK”, broj: 8/19 od 11.06.2019. godine), Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Javnog komunalnog preduzeća “Gradska groblja” d.o.o. Visoko broj: 000-2261/2016 od 01.09.2016. godine, te Odluke Nadzornog odbora JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko broj: 100-0981-06/22 od 11.05.2022. godine o potrebi prijema radnika u radni odnos i člana 10. stav (4) tačka 7) Statuta Javnog komunalnog preduzeća “Gradska groblja” d.o.o. Visoko, Javno komunalno preduzeće “Gradska groblja” d.o.o. Visoko objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

u JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

I

Javno komunalno preduzeće “Gradska groblja” d.o.o. Visoko, ulica Mule Hodžića br. 108., 71300 Visoko raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac.

II

RADNO MJESTO  – Projektant vrtne i pejzažne arhitekture u RJ “Gradsko zelenilo” – jedan izvršilac

Opis poslova u skladu sa Klasifikacijom zanimanja u FBiH:

 •                istraživanje, savjetovanje i projektovanje (zelenih površina);
 •                stručni nadzor (na uređenju i održavanju javnih zelenih površina);
 • planiranje uređenja prostora (javnih zelenih površina).

Sažetak opisa poslova u skladu sa Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta:

Poslovi razvrstani prema radnim mjestima se definišu kao skup radnih zadataka koje izvršava jedna osoba, odnosno pod kojim se podrazumijevaju poslovi i radni zadaci koji su svojim sadržajem i vrstom, organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan radnik, koji posjeduje odgovarajuće znanje, sposobnosti i vještine:

 •                neposredno vrši izradu projekata za uređenje zelenih površina,
 •                neposredno vrši izradu prijedloga programa za uređenje zelenih površina,
 •                neposredno vrši izradu prijedloga investicija na javnim zelenim površinama,
 •                planira i utvrđuje potrebne vrste i količine sadnog materijala za realizaciju programâ,
 •                planira i utvrđuje potrebne vrste i količine urbanog mobilijara i opreme za realizaciju programâ,
 •                neposredno vrši nadzor nad izvođenjem svih radova iz okvira djelatnosti održavanja javnih zelenih površina u smislu primjene pravila struke (količine i vrste sadnica, pravilnog rasporeda, dekorativnog izgleda i sl),
 •                utvrđuje i konstatuje opće i “zdravstveno” stanje biljnih kultura, te predlaže mjere eventualne revitalizacije, obnavljanja ili zamjene,
 •                drugi poslovi koji nisu izričito navedeni a u skladu su sa prirodom i vrstom poslova radnog mjesta.

Opći uslovi:

 •                da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine
 •                da je stariji/a od 18, a mlađi/a od 65 godina života,
 •                da je kandidat/kinja zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
 •                da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak,
 •                da kandidat/kinja nije kažnjavan/a.

Posebni uslovi: 

 •                da ima završen prvi ciklus dodiplomskog studija i stečeno zvanje bachelor-a hortikulture (poljoprivredni ili šumarski fakultet – hortikulturni smjer),
 •                da ima najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u zanimanju za koje se školovao/la (dokaz: potvrda o radnom iskustvu i vrsti poslova koje su obavljali).

Iznos osnovne plate je: 1.000,00 KM

III

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI ZA RADNO MJESTO OBAVEZNI DOSTAVITI:

1.           Svojeručno potpisana prijava na Javni konkurs, kontakt podacima (adresa, broj kontakt telefona i ako ima e-mail adresu), tačnom naznakom pozicije / radnog mjesta (obavezno upisati naziv radnog mjesta i na koverti) na koju se prijavljuje, te naznakom dokumentacije koju kandidat prilaže uz prijavu na konkurs;

2.           Biografija (CV);

3.           Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu kopiju (ne starije od 3 mjeseci);

4.           Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu kopiju (ne starije od 3 mjeseci);

5.           Ovjerena kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi (ne starije od 3 mjeseci);

6.           Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) ili ugovor o radu). Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije, obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o iskustvu dostavlja potvrda poslodavca, ista je obavezna da sadrži sljedeće podatke: naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom iskustvu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu – original ili ovjerena kopija (ne starije od 3 mjeseci);

7.           Potvrda/uvjerenje/certifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru (položen ispit informatike tokom školovanja) – original ili ovjerena kopija (ne starije od 3 mjeseci).

8.           Ovjerenu izjava da kandidat nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere.

9.           Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,

10.         Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a, obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,

11.         Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, kandidat/kinja koji/a bude izabran/a obavezan/a je isto dostaviti prije stupanja na dužnost.

Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

NAPOMENE:

Za navedeno radno mjesto nije predviđen probni rad.

IV

Kandidati/kinje koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog konkursa o terminu usmenog i pismenog ispita će biti blagovremeno obavješteni.

V

Literatura za usmeni i pismeni ispit:

– Zakon o komunalnim djelatnostima (“Sl. novine ZDK”, br. 17/08 i 09/11)

– Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 2/06)

– Zakon o zaštiti zdravlja biljaka (“Sl. glasnik BiH”, br. 23/03)

VI

Kriteriji na osnovu kojih će Komisija vršiti bodovanje kandidata su: rezultati testa, predznanje o poslu, fleksibilnost/prihvatanje drugačijeg mišljenja, motivisanost/entuzijazam, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti, sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komunikacija i potencijal za razvoj.

O rezultatima javnog konkursa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obavješteni.

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu Avaz, na web stranici javnog preduzeća i web stranici Osnivača, te dostavljen službi za zapošljavanje ZE-DO kantona, BIRO Visoko.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata/kinja koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog konkursa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Sva dodatna objašnjenja možete dobiti na broj telefona: 032/738-556.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Kandidati na poleđini koverte trebaju navesti svoje ime i prezime.

Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati/kinje mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

Ulica Mule Hodžića broj 108, 71300 V I S O K O

– Za Komisiju za provođenje javnog konkursa-

– sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

ZA RADNO MJESTO PROJEKTANT VRTNE I PEJZAŽNE ARHITEKTURE“