Javni oglas JU za predškolski odgoj i obrazovanje

Na osnovu  Zakona o radu br. 26/16 , Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10),  Pedagoških standarda i normativa  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11) ,Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 8/19 od 11.06.2019. godine),  Pravila JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko (br04-160/16

Od 15.07.2016), Pravilnikao načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriterijima i načinom bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa odgajatelja, zdravstvenih i ostalih radnika i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i  obrazovanje Visoko, Saglasnosti Osnivača br.01/1-02-129/23 od dana 01.02.2023. i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko o raspisivanju Javnog oglasa ( br.04-08/23 od dana 27.01.2023.),Upravni odbor  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

I

Raspisuje se Javni oglas za radna mjesta :

 1. Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj) -2 kandidata,

na period od 01.03.2023 do 31.08.2023. za rad u vrtiću,

 1. Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj) -2 kandidata,

na period od 01.06.2023 do 31.08.2023. za rad u vrtiću,

 1. Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj) -1 kandidat, na period od 01.03.2023 do povratka uposlenice sa mandata a najduže do 31.08.2023. za rad u vrtiću.

II

Opis poslova za radno mjesto 1., 2., 3.:

 • Neposredno odgojno – obrazovni rad sa djecom
 • Pripreme za odgojno – obrazovni rad
 • Individualno stručno usavršavanje
 • Saradnja sa roditeljima
 • Saradnja sa pedagogom – psihologom i ostalim stručnim saradnicima
 • Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti
 • Rad na pedagoškoj dokumentaciji
 • Uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava
 • Brine o estetskom izgledu radnih i zajedničkih prostorija za djecu
 • Ostali poslovi po potrebi

III

Uz potpisanu Prijavu, kandidati KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU 1, 2,3, su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (orginal ili ovjerena kopija dokumenata ne starija od 6 mjeseci):

 1. Kraću biografiju
 2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ,

nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja),

 1. Dokaz o položenom stručnom ispitu,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Sanitarna knjižica,
 6. Ljekarsko uvjerenje,
 7. Dokaz da je kandidat ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. Ovi kandidati su dužni dostaviti i dokaz da se nalazena na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona.

Dokumente pod tačkom 5.  tačkom 7. i tačkom 8. kandidat dostavlja po izvršenom izboru ,a prije stupanja u radni odnos.

Dokaze pod tačkom 9. kandidat dostavlja ukoliko pripada navedenoj kategoriji.

Iznos osnovne plate za radno mjesto 1,2,3. –  810,00 KM

Ukoliko se kandidat prijavljuje na dvije ili više pozicija dokaze dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti uz obaveznu naznaku NA KOVERTI I U PRIJAVI za koje pozicije se prijavljuje.

IV

– Sa kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju  obavit će se pismeni,  usmeni stručni  ispit i intervju (za radno mjesto 1,2,3), a o vremenu održavanja intervjua, odnosno pismenog i usmenog stručnog  ispita  isti će biti blagovremeno obavješteni,  telefonski ili putem e- maila (obavezno navesti kontakt telefon ili e-mail adresu).

– Literatura iz koje će biti pitanja za intervju,  pismeni i usmeni za poziciju 1,2,3, su:

 1. Metodika razvoja govora djece, autor Matić Radomir
 2. Razvijanje početnih matematskih pojmova, autor Nedeljka Dobrić
 3. Metodika vaspitno –obrazovnog rada, autor dr. Emil Kamenov
 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), 
 5. Pedagoški standardi i normativi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11)

Svi kandidati trebaju biti upoznati sa Procedurama za početak rada predškolskih ustanova- vodič za unapređenje sigurnosti u vrtićima- izdanim od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane  Zenica. Izabrani kandidati sa kojima se namjerava zaključiti Ugovor o radu dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju do početka stupanja u radni odnos.

– Probni rad nije predviđen za pozicije 1,2,3

– Telefon na koji se mogu dobiti dodatne informacije je 032/737-699.

Intervju je obavezan za sve kandidate,odnosno pismeni , usmeni stručni  ispit  i intervju (za radno mjesto 1, 2, 3,) ,  te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od Javnog oglasa.

V

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseca.

VI

– Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11).

VII

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje  (od03.02.2023 do 11.02.2023), Web stranici grada Visoko, JU Služba za zapošljavenje ZDK i Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje  Visoko. Krajnji datum predaje Prijave na Javni oglas je11.02.2023. god.

VIII

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:        

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Donje Rosulje bb, Visoko

Sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za radno mjesto na koju se kandidat prijavljuje.

IX

Nepotpune, neuredne  i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije.