JAVNI OGLAS / KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU „ZAVIČAJNI MUZEJ“ VISOKO

Na osnovu člana 27. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 20.a. i 27. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“, broj: 8/19 od 11.06.2019. godine), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Zavičajni muzej“ Visoko od 28.11.2011.godine, članova 14., 17.  i 18. Pravila Javne ustanove ,,Zavičajni muzej“ Visoko, te Odluke o o raspisivanju Javnog oglasa/konkursa za izbor i imenovanje direktora/ice broj 03-07-04-01/21 od 02.06.2021. godine, Upravni odbor JU “Zavičajni muzej ” Visoko (u daljem tekstu „Muzej“) raspisuje:

JAVNI OGLAS / KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA  JU „ZAVIČAJNI MUZEJ“ VISOKO

I     PREDMET JAVNOG OGLASA / KONKURSA

Upravni odbor Javne ustanove „Zavičajni muzej“ Visoko, Alije Izetbegovića br. 29., 71300 Visoko, raspisuje Javni oglas / konkurs za izbor i imenovanje direktora/ice na period od 4 (četiri) godine.

II   OPIS RADNOG MJESTA

Direktor (m/ž) – 1 izvršilac,

Direktor (m/ž) obavlja sljedeće poslove:

Organizuje i rukovodi radom Muzeja; Zastupa i predstavlja Muzej pred trećim licima; Odgovoran je za zakonitost rada Muzeja; Predlaže Upravnom odboru Muzeja mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Muzej osnovan; Predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnovne planove rada i razvoja; Izvršava odluke Upravnog odbora; Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa; Stara se o stručnom usavršavanju zaposlenika i imenuje mentora za kustosa-pripravnika; Učestvuje u radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora bez prava glasa; Obrazuje  stručne komisije, radna tijela i slično za obradu određenih pitanja; Izriče prvostepene disciplinske mjere; Podnosi Upravnom odboru  izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Muzeja; Naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana i odgovoran je Upravnom odboru za rezultate rada i finansijskog poslovanja Muzeja; Obustavlja od izvršenja odluke i opšte akte koje nisu u saglasnosti sa Pravilima Muzeja ili su u suprotnosti sa zakonom, kao i pojedinačne odluke i akte kojima se nanosi šteta Muzeju ili društvenoj zajednici i  o tome obavještava organ koji vrši nadzor nad zakonistosti rada Muzeja; Vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom koji reguliše muzejsku djelatnost i Pravilima Muzeja.

Direktoru pripada osnovna plata u skladu sa metodologijom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona.

Napomena: Terminološko korištenje ženskog ili muškog roda u ovom javnom oglasu/konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

III   UVJETI ZA IZBOR

a) Opći uvjeti:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 /tri/ godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u ex Jugoslaviji (čl.IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),
 5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (“Službene novine FBiH”, broj:12/03, 34/03 i 65/13),
 6. da nema privatni i finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,
 7. da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u instituciji u koju se kandiduje pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 8. da mu nije izrečena zaštitna mjera obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

b) Posebni uvjeti:

 1. da ima visoku stručnu spremu iz oblasti kojom se Muzej bavi,
 2. da ima najmanje 5 (pet)  godina radnog iskustva,
 3. da ima stručne, radne i organizacione sposobnosti te da je stručnjak u muzejskoj djelatnosti  ili je pak naučni ili kulturni radnik,
 4. da ima prijedlog programa rada Javne ustanove „Zavičajni muzej “ Visoko za period na koji se kandidira.

IV  SADRŽAJ PRIJAVE I DOKAZI 

Uz svojeručno potpisanu prijavu za učešće na javnom oglasu/konkursu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene fotokopije), kako slijedi:

 1. Kratka biografija sa kontakt podacima,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
 5. Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrda ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) ili ugovor o radu iz kojeg se vidi da je kandidat radio sa VSS i tačan period rada. Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o iskustvu dostavlja potvrda poslodavca ista je obavezna da sadrži sljedeće podatke: – naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom iskustvu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu,
 6. Prijedlog programa rada Javne ustanove „Zavičajni muzej “ Visoko za period od 4 (četiri) godine na koji se kandidira,
 7. Izjava kandidata da ispunjava opće uslove ovog javnog oglasa/konkursa od tačke 3. do tačke 8. ovjerena kod nadležnog organa,
 8. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 9. Uvjerenje o nekažnjavanju,
 10. Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje.

NAPOMENA: Dokumente navedene pod tačkama 8., 9. i 10. dostavlja izabrani kandidat u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom/njenom izboru na mjesto direktora Muzeja.

V   NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE I DOKAZA

Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati dostavljaju lično ili preporučeno poštom na adresu:

JU „ZAVIČAJNI MUZEJ“ VISOKO

Alije Izetbegovića br. 29, 71300 Visoko

sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA  JAVNI OGLAS / KONKURS“.

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas / konkurs je 15 (petnaest) dana počev od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

VI NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

1. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, Komisija će odbaciti zaključkom koji se dostavlja na adresu podnosioca prijave.

2. Kandidati koji blagovremeno dostave potpunu dokumentaciju traženu tekstom ovog javnog oglasa / konkursa bit će o tome pismeno obaviješteni i pozvani na polaganje pismenog i usmenog stučnog ispita.

VII PISMENI I USMENI STRUČNI ISPIT


Kandidati čije su prijave uredne polažu pismeni i usmeni ispit u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“, broj: 8/19 od 11.06.2019. godine).

Bodovanje kandidata vršit će se na osnovu rezultata pismenog i usmenog stručnog ispita.

Pismeni stručni ispit sadržavat će pitanja iz sljedećih zakona:

1.         Zakon o ustanovama (“Službene novine RBiH”, broj:6/92, 8/93 i 13/94);

2.         Zakon o radu (“Službene novine FBiH”, broj 26/16, 89/18);

3.         Zakon o muzejskoj djelatnosti („Službene novine Ze-Do kantona“, broj 15/03);

4.         Zakon o zaštiti kulturne baštine („Službene novine Ze-Do kantona“, broj 2/00,  9/15);


Usmeni stručni ispit sadržavat će pitanja kojima kandidat dokazuje da ima stručne, radne i organizacione sposobnosti.

VIII NAPOMENE

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje u petak, 4. juna 2021. godine, na web stranici Ustanove i web stranici Osnivača, te dostavljen  JU “Služba za zapošljavanje” ZDK.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 032/736-267 svakim radnim danom od 8 do 16 sati ili putem službene e-mail adrese Muzeja zavicajnimuzejvisoko@gmail.com.