Javni oglas za imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova Grada Visoko

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/13), Zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju i oglašavanju pozicija u upravne odbore javnih ustanova Grada Visoko, broj: 01/2-02-1281/21 od 25.10.2021. godine i Zaključka Gradonačelnika o standardima i kriterijima za imenovanje upravnih odbora javnih ustanova Grada Visoko, broj: 01/2-02-1282/21 od 25.10.2021. godine, Gradonačelnik objavljuje:

J A V N I   O G L A S za imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova Grada Visoko

I

            Objavljuje se oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova  upravnih odbora javnih ustanova Grada Visoko, kako slijedi:

1. Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

 •      član –predstavnik vijeća roditelja u Javnoj ustanovi    1

2. Upravni odbor JU Zavičajni muzej Visoko

 • član- predstavnik stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi  1

Opis pozicija:

Članovi upravnog odbora javne ustanove obavljaju poslove u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom  o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Službene novine ZDK”, broj: 7/10,8/12) za Upravni odbor Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje, te drugim zakonima i propisima.

Mandat članova upravnog odbora je četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.

Naknada za rad članova utvrđena je općim aktima ustanove i ista se isplaćuje iz sredstava ustanove.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, pored općih i posebnih uslova uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:

 • sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,
 • rezultati rada ostvareni tokom karijere.

II        

Opći uslovi za imenovanje su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),
 5. da nije u funkciji u političkoj stranci u smisli člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“: broj:12/03, 34/03 i 65/13),
 6. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 70/08),
 7. da nije član nadzornog ili upravnog odbora u više od jednog privrednog društva ili institucije ili ukoliko jeste kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa jedne pozicije u roku od tri (3) dana od dana imenovanja,
 8. da nema privatni finansijski interes u u javnoj ustanovi za koju se kandiduje
 9. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u upravnom odboru u koji se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 10. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti upravnog odbora,

Posebni uslovi za imenovanje su:

 1. da imaju završen VSS/VII stepen stručne spreme ili VŠS/VI stepen stručne spreme ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja ili I ciklus bolonjskog sistema studiranja (izuzetno za članove upravnog odbora iz reda zaposlenih u javnoj ustanovi može srednja stručna sprema),
 2. da ima najmanje 3 godine radnog staža nakon sticanja zvanja u stručnoj spremi,
 3. da nije na poziciji direktora ili člana uprave javne ustanove u okviru koje se kandiduje ili druge javne ustanove, javnog preduzeća ili institucije sa većinskim državnim kapitalom,
 4. da posjeduje znanje iz oblasti rada i organizacije javne ustanove,
 5. da posjeduje sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,
 6. da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 7. da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 8. da posjeduje sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere.

III

Potrebni dokumenti:

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu treba dostaviti:

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 2. ovjerena fotokopija lične karte,
 3. uvjerenje o o prebivalištu izdato od CIPSA-a, ne starije od tri mjeseca,
 4. dokaz o stručnoj spremi,
 5. potvrda o radnom stažu,
 6. ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tačkama 3 – 10 općih uslova,
 7. ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tačci 3. posebnih uslova

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginali ili ovjerene kopije

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku osam (8) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Oglas za podnošenje prijave ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.

Oglas će se objaviti u:

 1. „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“,
 2. Dnevnim novinama „Oslobođenje“,
 3. Web stranici  Grada Visoko, www.visoko.gov.ba.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično na protokol ili preporučeno poštom sa naznakom:

za JU za predškolski odgoj i obrazovanje, sa naznakom

„PRIJAVA NA OGLAS ZA UPRAVNI ODBOR JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE – NE OTVARATI“

Služba za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

Komisija za izbor na poziciju u  upravni odbor Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Ulica Alije Izetbegovića br. 12A, 71300 Visoko

za  JU „Zavičajni muzej“ Visoko, sa naznakom

„PRIJAVA NA OGLAS ZA UPRAVNI ODBOR JAVNE USTANOVE ZAVIČAJNI  MUZEJ VISOKO – NE OTVARATI“

Služba za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

Komisija za izbor na poziciju u upravni odbor   Javne ustanove „Zavičajni muzej“ Visoko

Ulica Alije Izetbegovića br. 12A, 71300 Visoko

Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisije za izbor na pozicije u odborima javnih ustanova izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i na one koji ne ispunjavaju uslove.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Komisije će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.