Javni oglas za imenovanje upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova Grada Visoko

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/13), Zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju i oglašavanju pozicija u upravne i nadzorne odbore javnih ustanova Grada Visoko, broj: 01/2-02-414/21 od 24.05.2021. godine i Zaključka Gradonačelnika o standardima i kriterijima za imenovanje upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova Grada Visoko, broj: 01/2-02-415/21 od 24.05.2021. godine, Gradonačelnik objavljuje:

J A V N I O G L A S
za imenovanje upravnih i nadzornih odbora
javnih ustanova Grada Visoko

I

Objavljuje se oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova Grada Visoko, kako slijedi:

1. Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
– predsjednik 1
– član 2
Članovi Upravnog odbora Javne ustanove imenuju se prema načelu paritetne zastupljenosti osnivača, vijeća roditelja i stručnog osoblja Javne ustanove.

2. Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Visoko
– predsjednik 1
– član 2

Nadzorni odbor JU Centar za socijalni rad Visoko
– predsjednik 1
– član 2
Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

3. Upravni odbor JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko
– predsjednik 1
– član 2

Nadzorni odbor JUCentar za kulturu, sport i informisanje
– predsjednik 1
– član 2
Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

4. Upravni odbor JU Gradska biblioteka Visoko
– predsjednik 1
– član 2

Nadzorni odbor JUGradska biblioteka Visoko
– predsjednik 1
– član 2
Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.
5. Upravni odbor JU Zavičajni muzej Visoko
– predsjednik 1
– član 2

Nadzorni odbor JU Zavičajni muzej Visoko
– predsjednik 1
– član 2
Jedan član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Javne ustanove imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi.

Opis pozicija:
Predsjednik i članovi upravnog odbora javne ustanove obavljaju poslove u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Službene novine ZDK”, broj: 7/10,8/12) za Upravni odbor Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje, te drugim zakonima i propisima.
Predsjednik i članovi nadzornog odbora vrše poslove u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), te drugim zakonima i propisima.
Mandat članova upravnog i nadzornog odbora je četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.
Naknada za rad članova utvrđena je općim aktima ustanove i ista se isplaćuje iz sredstava ustanove.
Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, pored općih i posebnih uslova uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:
– sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,
– sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
– komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
– sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu,
– rezultati rada ostvareni tokom karijere.

II

Opći uslovi za imenovanje su:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),
5. da nije u funkciji u političkoj stranci u smisli člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“: broj:12/03, 34/03 i 65/13),
6. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 70/08),
7. da nije član nadzornog ili upravnog odbora u više od jednog privrednog društva ili institucije ili ukoliko jeste kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa jedne pozicije u roku od tri (3) dana od dana imenovanja,
8. da nema privatni finansijski interes u u javnoj ustanovi za koju se kandiduje
9. da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u upravnom odboru u koji se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
10. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti upravnog odbora,

Posebni uslovi za imenovanje su:

1. da imaju završen VSS/VII stepen stručne spreme ili VŠS/VI stepen stručne spreme ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja ili I ciklus bolonjskog sistema studiranja (izuzetno za članove upravnog, odnosno nadzornog odbora iz reda zaposlenih u javnoj ustanovi može srednja stručna sprema),
2. da ima najmanje 3 godine radnog staža nakon sticanja zvanja u stručnoj spremi,
3. da nije na poziciji direktora ili člana uprave javne ustanove u okviru koje se kandiduje ili druge javne ustanove, javnog preduzeća ili institucije sa većinskim državnim kapitalom,
4. da posjeduje znanje iz oblasti rada i organizacije javne ustanove za koju se kandiduje,
5. da posjeduje sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,
6. da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
7. da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
8. da posjeduje sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere.

III

Potrebni dokumenti:
Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu treba dostaviti:
1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
2. ovjerena fotokopija lične karte,
3. uvjerenje o o prebivalištu izdato od CIPSA-a, ne starije od tri mjeseca,
4. dokaz o stručnoj spremi,
5. potvrda o radnom stažu,
6. ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tačkama 3 – 10 općih uslova,
7. ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tačci 3. posebnih uslova

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginali ili ovjerene kopije

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku osam (8) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Oglas za podnošenje prijave ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.
Oglas će se objaviti u:
a) „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“,
b) Dnevnim novinama „Oslobođenje“,
c) Web stranici Grada Visoko, www.visoko.gov.ba.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično na protokol ili preporučeno poštom sa naznakom:

za JU za predškolski odgoj i obrazovanje, sa naznakom
„PRIJAVA NA OGLAS ZA UPRAVNI ODBOR JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE – NE OTVARATI“
Služba za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
Komisija za izbor na pozicije u upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje
Ulica Alije Izetbegovića br. 12A, 71300 Visoko

za ostale javne ustanove, sa naznakom
„PRIJAVA NA OGLAS ZA UPRAVNE I NADZORNE ODBORE JAVNIH USTANOVA – NE OTVARATI“
Služba za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
Komisija za izbor na pozicije u upravnim i nadzornim odborima javnih ustanova


Ulica Alije Izetbegovića br. 12A, 71300 Visoko
Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisije za izbor na pozicije u upravnim i nadzornim odborima javnih ustanova izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i na one koji ne ispunjavaju uslove.


Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Komisije će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervju.