Javni oglas za izbor člana Nadzornog odbora JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03, 65/13),  Zaključka Gradskog vijeća Visoko o  utvrđivanju i oglašavanju pozicije člana nadzornog odbora JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko, broj: 02/1-02-25/23 od 31.01.2023. godine i Odluke  Gradskog  vijeća Visoko o standardima i kriterijima za imenovanje članova nadzornih odbora Javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko, broj: 01/1-02-335/21 od 24.06.2021. godine, Gradonačelnik objavljuje

J A V N I   O G L A S

za izbor člana Nadzornog odbora

JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko

I

            Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzorog odbora JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko , kako slijedi:

 1. Nadzorni odbor JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko          1 član

I – Opis pozicije:

Nadzorni odbor ima sljedeće nadležnosti:

 1. da nadzire rad Uprave Preduzeća, te odobrava odluke strateškog karaktera,
 2. da nadzire poslovanje Preduzeća, usvaja poslovne strategije i planove poslovanja,
 3. da vrši izbor, imenovanje i razrješenje članova Uprave Preduzeća u skladu sa postupcima utvrđenim opštim aktima i pozitivnim zakonskim i provedbenim propisima;
 4. vrši sistematski nadzor nad efikasnošću i zakonitošću poslovanja Preduzeća i u tu svrhu pregleda poslovne knjige i dokumentaciju, te vrši ostale potrebne aktivnosti,
 5. daje ovlaštenje Upravi Preduzeća za aktivnosti koje su ograničene Zakonom o javnim preduzećima,
 6. razmatra provedbene propise za postupak nabavke i nadzire njihovo provođenje,
 7. razmatra izvještaje Uprave o nabavci,
 8. usvaja izvještaj Uprave Preduzeća o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije,
 9. podnosi Osnivaču godišnji izvještaj o poslovanju Preduzeća, koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, i Plan poslovanja za narednu poslovnu godinu,
 10. o kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama imovinom u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine Preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine,
 11. predlaže Skupštini kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine Preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine.
 12. nadzire Upravu Preduzeća u primjeni preporuka organa revizije;
 13. daje upute Upravi Preduzeća za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima,
 14. vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi Skupštini prijedlog za imenovanje,
 15. utvrđuje prijedlog cijene komunalnih usluga,
 16. utvrđuje cijenu pratećih usluga koje Preduzeće obavlja;
 17. nadzire Odbor za reviziju i interne revizore u njihovom radu, zadacima i izvještajima;
 18. prisustvuje sjednicama Skupštine i učestvuje u raspravi bez prava glasa,
 19. priprema i predlaže Etički kodeks, poslovnike i druge akte koje usvaja Skupština,
 20. daje mišljenje na prijedlog Uprave Preduzeća o raspodjeli i načinu upotrebe dobiti i načinu pokrića gubitka,
 21. obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke,
 22. bira predsjednika Nadzornog odbora,
 23. predlaže Skupštini promjenu firme i sjedišta;
 24. predlaže Skupštini promjenu, proširenje, smanjenje ili usklađivanje djelatnosti;
 25. obavlja ostale poslove i odlučuje o ostalim pitanjima predviđenim zakonom.

Mandat člana nadzornog odbora je do isteka mandata članova nadzornog odbora za mandatni period 2021-2025, od 04.10.2021.godine.

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

Opći uslovi za imenovanje su

       1.da je državljanin Bosne i Hercegovine,

        2.da je stariji od 18 godina,

       3.da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili

         entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

      4.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član

         IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),

      5.da nije u funkciji u političkoj stranci u smisli člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim

         imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“: broj:12/03, 34/03 i 65/13),

      6.da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu

         interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 70/08),

       7.da nije istovremeno predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora privrednog društva ili

          institucije  sa  većinskim učešćem državnog kapitala,

      8.da nema privatni finansijski interes u u javnom preduzeću za koje se kandiduje,

       9.da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u nadzornom

           odboru u koji se kandiduje,  u posljednjih pet godina od dana pravosnažnosti presude,

     10.da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u

           nadležnosti nadzornog odbora.

Posebni uslovi za imenovanje su:

1.da ima visoku stručnu spremu VII stepena, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg

    ciklusa studija po bolonjskom sistemu studiranja, 

2.da ima najmanje 3 godine radnog staža nakon sticanja zvanja sa VSS,

         3.da nije na poziciji direktora ili člana uprave javnog preduzeća u okviru kojeg se kandiduje, ili  

           drugog privrednog društva ili institucije sa većinskim državnim kapitalom

         4.da posjeduje stručno znanje iz oblasti društvenih ili tehničkih nauka vezanih za oblast privrede,

        5.da posjeduje znanje iz oblasti rada i organizacije preduzeća,

6.da posjeduje sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,

7.da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,

8.da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

9.da posjeduje sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom

    radu, rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere.

IV – Potrebni dokumenti:

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu, kontakt telefon i poziciju za koju se kandiduje.

Uz prijavu treba dostaviti:

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 2. uvjerenje o prebivalištu izdato od CIPSA-a, ne starije od tri mjeseca,
 3. dokaz o stručnoj spremi,
 4. potvrda o radnom stažu,
 5. ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tačkama 3 – 10 općih uslova,
 6. ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tačci 3. posebnih uslova

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku osam (8) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Oglas za podnošenje prijave ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.

Oglas će se objaviti u:

 1. „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“,
 2. Dnevnim novinama „Oslobođenje“,
 3. Web stranici  Grada Visoko, www.visoko.gov.ba.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično na protokol ili preporučeno poštom sa naznakom

 „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA  ČLANA NADZORNOG ODBORA  JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko“

            Služba kabineta Gradonačelnika

             Komisija za izbor na pozicije u nadzornim odborima javnih preduzeća

Ulica Alije Izetbegovića br. 12A, 71300 Visoko

Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisije za izbor na pozicije u nadzornim odborima javnih preduzeća izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i na one koji ne ispunjavaju uslove.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Komisije će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.