Javni oglas za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Na osnovu  Zakona o radu br. 26/16 , Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10),  Pedagoških standarda i normativa  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11) , Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 8/19 od 11.06.2019. godine),  Pravila JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, Pravilnikao načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriterijima i načinom bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa odgajatelja, zdravstvenih i ostalih radnika i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i  obrazovanje Visoko,  i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko o raspisivanju Javnog oglasa, Upravni odbor  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme

u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

I

Raspisuje se Javni oglas za radna mjesta :

 1. Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj) -1 kandidat,

na period od 04.01.2022 do 31.08.2022., za rad u jaslicama,

2. Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj) -1 kandidat,

na period od 08.02.2022 do 31.08.2022. za rad u jaslicama,

3. Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj) -1 kandidat,

na period od 04.01.2022 do 31.08.2022. za rad u vrtiću

4. Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj) -1 kandidat,

na period od 08.02.2022 do povratka uposlenice a najduže do 31.08.2022. za rad u vrtiću,

5. Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj) -5 kandidata,

na period od 08.02.2022 do 31.08.2022. za rad u vrtiću,

6. Spremačica – 2 kandidata,  na period od 08.02.2022 do 31.08.2022.

7. Kuhar  -1 kandidat, na period od 04.01.2022 do 31.08.2022.

II

Opis poslova za radno mjesto 1., 2., 3.,4. I 5:

 • Neposredno odgojno – obrazovni rad sa djecom
 • Pripreme za odgojno – obrazovni rad
 • Individualno stručno usavršavanje
 • Saradnja sa roditeljima
 • Saradnja sa pedagogom – psihologom i ostalim stručnim saradnicima
 • Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti
 • Rad na pedagoškoj dokumentaciji
 • Uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava
 • Brine o estetskom izgledu radnih i zajedničkih prostorija za djecu
 • Ostali poslovi po potrebi

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU 1, 2,3,4 i 5., su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (orginal ili ovjerna kopija dokumenata ne starija od 6 mjeseci):

 1. Kraću biografiju
 2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ,

nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja)

 1. Dokaz o položenom stručnom ispitu
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseca)
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju , dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao (ne starije od 6 mjeseci)
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Sanitarna knjižica
 6. Ljekarsko uvjerenje

Dokumente pod tačkom 5.  tačkom 7. i tačkom 8. kandidat dostavlja po izvršenom izboru ,a prije stupanja u radni odnos.

Iznos osnovne plate za radno mjesto 1,2,3,4 i 5. –  810,00 KM

Kandidati koji se prijavljuju na dvije ili više pozicija dužni su za svako radno mjesto dostaviti pojedinačnu prijavu/kovertu sa svim traženim dokumentima /dokazima

IV

Opis poslova za radno mjesto 6 . :

       Spremačica:

 • Održava higijenu prostorija gdje borave djeca i mokrih čvorova
 • Pomaže djeci pri održavanju lične higijene, higijene igračaka i drugih predmeta sa kojima djeca dolaze u dodir
 • Pomaže djeci pri oblačenju i pripremi ležaljki za spavanje i raspremanje, brine za inventar, posprema ležaljke i presvlači posteljinu
 • Obavlja generalno spremanje prostorija, namještaja i opreme
 • Vodi računa o čistoći kancelarija
 • Radi na čišćenju i uređenju dvorišta u saradnji sa domarom
 • Pomaže pri istovaru i skladištenju robe
 • Vodi računa o pravilnoj upotrebi sredstava za rad i sredstava za održavanje higijene, te o racionalnoj upotrebi istih
 • Ostali poslovi po potrebi

Iznos osnovne plate za radno mjesto 6. –  550,00 KM

Opis poslova za radno mjesto 7. :

       Kuhar

 • Poslovi organizacije rada u kuhinji,
 • Sudjelovanje u sastavljanju jelovnika,
 • Poslovi pripreme obroka u svim fazama pri kuhanju,
 • Priprema hrane za djecu s posebnim prehrambenim potrebama,
 • Svakodnevno održavanje higijena i čistoće kuhinje
 • Osposobljavanje za higijenski minimum i rad na siguran način
 • I drugi poslovi poslovi dati od strane direktorice Ustanove.

Iznos osnovne plate za radno mjesto 7. – 610,00 KM

Uz potpisanu prijavu KANDIDATI KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU  6 i 7  su dužni dostaviti i dokaze o ispunjavanju  opštih uslova propisanih  Zakonom o radu i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju:

 1. Diplomu o završenoj školskoj spremi

(SSS III stepen – kuharskog smjera za poziciju 7;  SSS –  za poziciju 6 )

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 2. Uvjerenje o ne kažnjavanju  , dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Ljekarsko uvjerenje dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao
 5. Dokaz o radnom stažu sa najmanje 1 godina  rada nakon sticanja diplome na poslovima za koje se kandidat prijavljuje, – za poziciju 6 i 7 )

Dokumente pod tačkom 3. i  tačkom 5.. kandidat dostavlja po izvršenom izboru ,a prije stupanja u radni odnos.

V

Napomena:

– Dokaz o radnom iskustvu (potvrde ili uvjerenja) moraju biti precizna i detaljna, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno iskustvo za poziciju 7- kuhar.

– Sa kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju  obavit će se intervju (za radno mjesto 6 i 7.), odnosno pismeni i usmeni stručni  ispit (za radno mjesto 1,2,3,4 i 5. ), a o vremenu održavanja intervjua, odnosno pismenog i usmenog stručnog  ispita  isti će biti blagovremeno obavješteni, telefonski ili putem e- maila (obavezno navesti kontakt telefon ili e-mail adresu).

– Literatura iz koje će biti pitanja za intervju,  pismeni i usmeni za poziciju 1,2,3,4 i 5 su :

 1. Metodika razvoja govora djece, autor Matić Radomir
 2. Razvijanje početnih matematskih pojmova, autor Nedeljka Dobrić
 3. Metodika vaspitno –obrazovnog rada, autor dr. Emil Kamenov

Svi kandidati trebaju biti upoznati sa Procedurama za početak rada predškolskih ustanova- vodič za unapređenje sigurnosti u vrtićima- izdanim od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane  Zenica.  Izabrani kandidati sa kojima se namjerava zaključiti Ugovor o radu dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju do početka stupanja u radni odnos.

– Probni rad nije predviđen

– Telefon na koji se mogu dobiti dodatne informacije je 032/737-699

Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od Javnog oglasa.

VI

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseca.

VII

– Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11).

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje (od02.12.2021 do10.12.2021), Web stranici grada Visoko, JU služba za zapošljavenj ZDK i Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje  Visoko . Krajnji datum predaje Prijave na konkurs je               10.12 .2021. god.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:        

 JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko Donje Rosulje bb, Visoko

Sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za radno mjesto na koju se kandidat prijavljuje.

VIII

Nepotpune, neuredne  i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije.