Javni oglas za popunu radnih mjesta u JU za predškolski odgoj i obrazovanje

Na osnovu  Zakona o radu br. 26/16 , Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10),  Pedagoških standarda i normativa  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11) ,Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu („Službene novine Ze-Do kantona“, broj: 8/19 od 11.06.2019. godine),  Pravila JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko (br04-160/16

Od 15.07.2016), Pravilnikao načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriterijima i načinom bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa odgajatelja, zdravstvenih i ostalih radnika i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i  obrazovanje Visoko, Saglasnosti Osnivača br.01/1-02-1005/22 od dana 21.07.2022. i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko o raspisivanju Javnog oglasa,Upravni odbor  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

I

Raspisuje se Javni oglas za radna mjesta :

 1. Prof. Predškolskog odgoja (odgajatelj) -2 kandidata za rad u jaslicama na neodređeno radno vrijeme,
 2. Prof. Predškolskog odgoja (odgajatelj) -3 kandidata na period od 01.09.2022. do 31.12.2022. za rad u vrtiću,
 3.  Prof. Predškolskog odgoja (odgajatelj) -2 kandidata na period od 01.09.2022. do 30.05.2022. za rad u produženom boravku,
 4. Prof. Predškolskog odgoja (odgajatelj) -1 kandidat na period od 01.09.2022. do povratka uposlenice sa mandata, a najduže do 31.12.2022. za rad u vrtiću,
 5. Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj) -1 kandidat na period od 01.09.2022. do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.01.2023. za rad u vrtiću,
 6. Spremačica – 2 kandidata na period od 01.09.2022. do 31.08.2023.god,
 7. Kuhar  -1 kandidat na period od 01.09.2022. do 31.08.2023. god.

II

Opis poslova za radno mjesto 1., 2., 3.,4. I 5:

 • Neposredno odgojno – obrazovni rad sa djecom
 • Pripreme za odgojno – obrazovni rad
 • Individualno stručno usavršavanje
 • Saradnja sa roditeljima
 • Saradnja sa pedagogom – psihologom i ostalim stručnim saradnicima
 • Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti
 • Rad na pedagoškoj dokumentaciji
 • Uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava
 • Brine o estetskom izgledu radnih i zajedničkih prostorija za djecu
 • Ostali poslovi po potrebi

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU 1, 2,3,4 i 5., su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (orginal ili ovjerena kopija dokumenata ne starija od 6 mjeseci):

 1. Kraću biografiju
 2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ,

nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja),

 1. Dokaz o položenom stručnom ispitu,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Sanitarna knjižica,
 6. Ljekarsko uvjerenje,
 7. Dokaz da je kandidat ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalogbranioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. Ovi kandidati su dužni dostaviti i dokaz da se nalazena evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona.

Dokumente pod tačkom 5.  tačkom 7. i tačkom 8. kandidat dostavlja po izvršenom izboru ,a prije stupanja u radni odnos.

Dokaze pod tačkom 9. kandidat dostavlja ukoliko pripada navedenoj kategoriji.

Iznos osnovne plate za radno mjesto 1,2,3,4 i 5. –  810,00 KM

Ukoliko se kandidat prijavljuje na dvije ili više pozicija dokaze dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti uz obaveznu naznaku NA KOVERTI I U PRIJAVI za koje pozicije se prijavljuje.

IV

Opis poslova za radno mjesto6. :

       Spremačica:

 • Održava higijenu prostorija gdje borave djeca i mokrih čvorova,
 • Pomaže djeci pri održavanju lične higijene, higijene igračaka i drugih predmeta sa kojima djeca dolaze u dodir,
 • Pomaže djeci pri oblačenju i pripremi ležaljki za spavanje i raspremanje, brine za inventar, posprema ležaljke i presvlači posteljinu,
 • Obavlja generalno spremanje prostorija, namještaja i opreme,
 • Vodi računa o čistoći kancelarija,
 • Radi na čišćenju i uređenju dvorišta u saradnji sa domarom,
 • Pomaže pri istovaru i skladištenju robe,
 • Vodi računa o pravilnoj upotrebi sredstava za rad i sredstava za održavanje higijene, te o racionalnoj upotrebi istih,
 • Ostali poslovi po potrebi .

Iznos osnovne plate za radno mjesto6. –  550,00 KM

Opis poslova za radno mjesto 7. :

       Kuhar

 • Poslovi organizacije rada u kuhinji,
 • Sudjelovanje u sastavljanju jelovnika,
 • Poslovi pripreme obroka u svim fazama pri kuhanju,
 • Priprema hrane za djecu s posebnim prehrambenim potrebama,
 • Svakodnevno održavanje higijena i čistoće kuhinje,
 • Osposobljavanje za higijenski minimum i rad na siguran način,
 • I drugi poslovi poslovi dati od strane direktorice Ustanove.

Iznos osnovne plate za radno mjesto 7. – 610,00 KM

Uz potpisanu prijavu KANDIDATI KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU  6 i 7  su dužni dostaviti i dokaze o ispunjavanju  opštih uslova propisanih  Zakonom o radu i Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju(orginal ili ovjerna kopija dokumenata ne starija od 6 mjeseci):

 1. Diplomu o završenoj školskoj spremi

(SSS –minimalno III stepen za poziciju 6.; SSS-minimalno III stepen -kuharskog smjera za poziciju 7.),

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Uvjerenje o ne kažnjavanju ,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Ljekarsko uvjerenje,
 5. Sanitarna knjižica,
 6. Dokaz o radnom stažu sa najmanje 1 godina  rada nakon sticanja diplome na poslovima za koje se kandidat prijavljuje, – za poziciju 6. i 7. )
 7. Dokaz da je kandidat ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. Ovi kandidati su dužni dostaviti i dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona.

Dokumente pod tačkom 3. i  tačkom 5. i tačkom 6., kandidat dostavlja po izvršenom izboru,a prije stupanja u radni odnos.

Dokaze pod tačkom 8. kandidat dostavlja ukoliko pripada navedenoj kategoriji.

V

Napomena:

– Dokaz o radnom iskustvu (potvrde ili uvjerenja) moraju biti precizna i detaljna, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno iskustvo za poziciju 7.- kuhar.

– Sa kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju  obavit će se intervju (za radno mjesto6. i 7.), odnosno pismeni i usmeni stručni  ispit i intervju (za radno mjesto 1,2,3,4 i 5), a o vremenu održavanja intervjua, odnosno pismenog i usmenog stručnog  ispita  isti će biti blagovremeno obavješteni, telefonski ili putem e- maila (obavezno navesti kontakt telefon ili e-mail adresu).

– Literatura iz koje će biti pitanja za intervju,  pismeni i usmeni za poziciju 1,2,3,4 i 5 su:

 1. Metodika razvoja govora djece, autor Matić Radomir
 2. Razvijanje početnih matematskih pojmova, autor Nedeljka Dobrić
 3. Metodika vaspitno –obrazovnog rada, autor dr. Emil Kamenov
 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), 
 5. Pedagoški standardi i normativi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11)

Svi kandidati trebaju biti upoznati sa Procedurama za početak rada predškolskih ustanova- vodič za unapređenje sigurnosti u vrtićima- izdanim od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane  Zenica. Izabrani kandidati sa kojima se namjerava zaključiti Ugovor o radu dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju do početka stupanja u radni odnos.

– Probni rad od dva mjeseca je predviđen za poziciju 1.Prof. Predškolskog odgoja (odgajatelj) -2 kandidata za rad u jaslicama na neodređeno radno vrijeme,

– Probni rad nije predviđen za pozicije 2,3,4,5,6 i 7

– Telefon na koji se mogu dobiti dodatne informacije je 032/737-699.

Intervju je obavezan za sve kandidate,odnosno pismeni , usmeni stručni  ispit  i intervju (za radno mjesto 1, 2, 3, 4 i 5. ) ,  te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od Javnog oglasa.

VI

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseca.

VII

– Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11).

VIII

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje  (od 27.07.2022 do 04.08.2022), Web stranici gradaVisoko, JU Služba za zapošljavenje ZDK i Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje  Visoko.Krajnji datum predaje Prijave na Javni oglas je 04.08.2022. god.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:        

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Donje Rosulje bb, Visoko

Sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za radno mjesto na koju se kandidat prijavljuje.

VIII

Nepotpune, neuredne  i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije.