Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika

Na osnovu člana 20. i člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/05 i 103/21) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskih službi broj 01/2-02-75/22 od 28.01.2022.godine, gradonačelnik, raspisuje

                                             JAVNI OGLAS

 Za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Službi za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj

  1. „Viši samostalni referent za poslove blagajne, obračun plate i dodatnih primanje“……………..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova: Vrši poslove blagajne i vođenje pripadajućih evidencija. Vrši obračun plaća i naknada. Vrši uplate i isplate gotovog novca. Vrši pripremu i dostavljanje naloga za plaćanje na potpis. Vodi evidencije o blagajničkom poslovanju i blagajnički dnevnik. Sastavlja potrebne preglede, rekapitulacije i statističke podatke, sređuje i obrađuje podatke i dostavlja ih statistici i drugim organima i institucijama. Prikuplja, sređuje i obrađuje podatke koji se odnose na plaće i druga primanja uposlenih. Obračunava i isplaćuje plaće, poreze i doprinose iz plaće i drugih naknada. Obračunava i isplaćuje naknade, poreze i doprinose vijećnicima, članovima komisija i nadzornih organa, stipendije studentima i druga davanja pojedincima. Vodi službene evidencije o plaćama i drugim naknadama i izdaje uvjerenje o istim.  Čuva i arhivira finansijsku dokumentaciju. Obavlja poslove u sistemu trezora, uz ovlaštenja korištenja softverskih aplikacija vezanih za sistem jedinstvenog računa trezora.  Poslovi se obavljaju u skladu s ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima sistema upravljanja kvalitetom u Gradskoj upravi. Odgovara za zakonito, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku gradonačelnika. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stavi u zadatak šef Odsjeka i pomoćnik gradonačelnika, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.

Uslovi: Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe  U Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH“, broj: 49/05),kandidat treba ispunjavati i sljedeće  posebne uslove:

– VŠS-VI stepen, Diploma više školske spreme ekonomske struke;

– najmanje 3( tri) godine radnog staža u struci

– poznavanje rada na računaru

– položen stručni ispit za rad u organu uprave

Uz prijavu sa kratkom biografijom i naznakom kontakta i adrese, u originalu ili ovjerenoj kopiji( ne starijoj od tri mjeseca) prilažu se sljedeći dokumenti:

  1. Uvjerenje o državljanstvu BiH,
  2. Rodni list,
  3. Diplomu o vrsti i stepenu školske spreme,
  4. Potvrda  o radnom stažu,
  5. Dokaz o položenom stručnom ispitu,
  6. Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje/potvrda/certifikat),
  7. Ovjerena i svojeručno potpisana izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
  8. Ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat daje izričitu saglasnost Gradu Visoko za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanih u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na Javni oglas, u svrhu i na način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugog propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

Kandidat koji nema položen stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i isti podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama (Oslobođenje, Dnevni list i Nezavisne novine) na adresu:

Grad Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12A, 71 300 Visoko, sa naznakom

„Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika– NE OTVARATI“.    Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.