Javni oglas za prijem namještenika u Službi za boračko – invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti

Na osnovu člana 20. i člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/05 i 103/21) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskih službi broj 01/2-02-75/22 od 28.01.2022.godine, gradonačelnik, raspisuje

                                             JAVNI OGLAS

 Za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Službi za boračko – invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti

  1. „Viši referent za prijem i komplementiranje dokumentacije i obračun naknada“……………..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova: Izvršava poslove na ostvarivanju dopunskih prava iz oblasti boračko- invalidske zaštite (stipendije, novčane pomoći, adaptacije),  prema  kriterijima Ministarstva za boračka pitanja. Kompletira i vodi evidenciju o zapremljenim zahtjevima za dopunska prava (zahtjevi za vanredne pomoći, naknadu troškova sahrana i dženaza, naknadu troškova za podizanje nišana i drugih nadgrobnih spomenika, jednokratne pomoći za nezaposlene DNRP i dodjele JNP. Vrši sve pripreme na kompletiranju relevantnih dokaza u predmetima za ostvarivanje dopunskih prava. Izvršava poslove vezane za socijalno-statusno zbrinjavanje, zaprimljene predmete upućuje u nadležno kantonalno ministarstvo na dalji rad i o tome vodi evidenciju. Prima žalbe izjavljene protiv rješenja o dopunskim pravima i iste upućuje nadležnom Ministarstvu. Poziva stranke radi dopune dokumentacije. S pristupnom šifrom ISVDV informacionom sistemu unosi podatke o pomoćima dodijeljenih iz budžeta Grada, odnosno ZDK po osnovu pomoći za regulisanje troškova sahrana i dženaza pripadnika boračkih populacija. Radi na ostvarivanju dopunskih prava iz oblasti boračko-invalidske  zaštite.  Sačinjava spiskove isplate sredstava po tekućim računima, te izrađuje naloge za isplatu sredstava po svim vidovima pomoći. Izdaje uvjerenja i potvrde za vidove pomoći iz djelokruga svojeg rada. Priprema podatke za izradu izvještaja, informacija i drugih informacionih materijala. Po potrebi sarađuje s boračkim organizacijama i udruženjima. Učestvuje u radu komisije za stambeno zbrinjavanje pripadnika boračkih populacija. Obračunava novčane naknade priznate u skladu sa Zakonom  o  osnovnim i drugim pravima RVI, porodica palih boraca, NOR-a, MVI i HVO. Radi na obračunu naknada  za  podjelu novčanih sredstava i prati njihovu tačnost. Vodi evidenciju i arhivu izvršenih isplata. Prati i vodi evidenciju o svim obračunima i predmetima korisnika. Izvršava i prati sve vrste obustava na novčanim naknadama (zakonskim i ugovorenim). Ovjera primanja korisnika dužnika-žiranata. Sravnjava obračune na likvidacionim listovima, isplaćenih i neisplaćenih novčanih naknada. Na zahtjev korisnika prava izdaje potvrde o visini primanja istih. Dostavlja trebovanje sredstava za isplate invalidnina i isplatne spiskove u nadležnom kantonalnom i federalnom ministarstvu i kreditorima. S pristupnom šifrom ISVDV informacionom sistemu bilježi sljedeće: svakodnevne aktivnosti, kontrolu  podataka i procesa, sve promjene na strani korisnika prava, upravlja evidencionim kartonima korisnika naknada, te zaprima, obrađuje i ažurira zahtjeve za naknade po osnovu ličnih i porodičnih invalidnina, dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica, ortopedskog dodatka, uvećanja porodične invalidnine, uz obračun novčanih naknada i redovno skeniranje dokumentacije, te zavođenje žalbi, sudskih sporova, presuda po rješenjima, kao i rezultata ZKZ revizije (zakonite revizije) FMB 1 i FMB 2. Po potrebi sarađuje s boračkim organizacijama i udruženjima. Izdaje uvjerenja i potvrde o korisnicima prava boračko-invalidske zaštite. Zaprima i kompletira zahtjeve iz nadležnosti Odsjeka. Učestvuje u radu svih komisija koje tretiraju statusna pitanja boračke populacije. Kreira sve izvještaje iz domena svojih poslovnih aktivnosti. Poslovi se obavljaju u skladu s ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima sistema upravljanja kvalitetom u Gradskoj upravi. Odgovara za stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku gradonačelnika, a rukovodiocu Centra za pružanje usluge odgovara za radnu disciplinu u Centru i postupa po nalozima rukovodioca Centra vezano za organizaciju rada u Centru.   U skladu sa zakonom, obavlja i druge  poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stavi u zadatak šef Odsjeka i pomoćnik gradonačelnika, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.

Uslovi: Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe  U Federaciji Bosne i Hercegovine(„Službene novine FBiH“, broj: 49/05),kandidat treba ispunjavati i sljedeće  posebne uslove:

– SSS/IV stepen – Gimnazija, ekonomska, upravna ili druga srednja škola;

– najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža u struci

–  poznavanje rada na računaru

– položen stručni ispit za rad u organu uprave

Uz prijavu sa kratkom biografijom i naznakom kontakta i adrese, u originalu ili ovjerenoj kopiji( ne starijoj od tri mjeseca) prilažu se sljedeći dokumenti:

  1. Uvjerenje o državljanstvu BiH,
  2. Rodni list,
  3. Diplomu o vrsti i stepenu školske spreme,
  4. Potvrda  o radnom stažu,
  5. Dokaz o položenom stručnom ispitu,
  6. Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje/potvrda/certifikat),
  7. Ovjerena i svojeručno potpisana izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
  8. Ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat daje izričitu saglasnost Gradu Visoko za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanih u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na Javni oglas, u svrhu i na način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugog propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

Kandidat koji nema položen stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i isti podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama (Oslobođenje, Dnevni list i Nezavisne novine) na adresu:

Grad Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12A, 71 300 Visoko, sa naznakom

„Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika– NE OTVARATI“.

   Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.