Javni oglas za prijem radnika u Centar za socijalni rad Visoko

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Ze-do kantonu broj: 02-34-9226/19 od 29.05.2019. godine („Službene novine Ze-do kantona“  broj: 8/19, 06/20 i 19/20), Pravilnika o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Visoko broj: 01-1-22 od 06.08.2019. godine, Odluke o potrebi prijema u radni odnos Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Visoko broj: 01-1-86/21 od 18.10.2021. godine i Saglasnosti gradonačelnika Grada Visoko broj: 01/2-02-1265/21 od 20.10.2021. godine,  raspisuje:

J A V N  I    O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko, Islamovića 10, Grad Visoko, prima radnike u radni odnos na određeno vrijeme na sljedeća radna mjesta:

  1. STRUČNI SARADNIK ZA SOCIJALNU, PORODIČNU I DJEČIJU ZAŠTITU – 1 (jedan) izvršilac, do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 18 mjeseci
  2. STRUČNI SARADNIK – PSIHOLOG  – 1 (jedan) izvršilac, na period do 12 mjeseci.
  1. Opis poslova za poziciju 1. Stručnog saradnika za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu:

OPIS POSLOVA

Radno mjesto:  Stručni saradnik za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu

Zadaci  i odgovornosti:

Opšti i administrativni poslovi:

•             Učešće u izradi planova rada Poslodavca i Izvještaja o radu

•             Unošenje i praćenje podataka kroz odgovarajuće programe, te vođenje evidencije i dokumentacije u skladu sa propisima i opštim aktima Centra,

•             Izdavanje uvjerenja i ostalih akata iz svoje nadležnosti

•             Korespodencija sa trećim licima

•             Ostali poslovi po nalogu direktora

Specifični (stručni) poslovi:

•             Izrada socijalne anamneze

•             Provođenje postupka usvojenja u skladu sa pozitivno – pravnim propisima

•             Vršenje starateljstva u skladu sa pozitivno – pravnim propisima

•             Poslovi iz domena porodično – pravne zaštite u skladu sa pozitivno – pravnim propisima

•             Poslovi vezani za zaštitu prava maloljetnika u skladu sa pozitivno – pravnim propisima

•             Poslovi vezani za zaštitu od nasilja u porodici u skladu sa pozitivno – pravnim propisima

•             Smještaj u druge porodice i hraniteljski smještaj u skladu sa pozitivno – pravnim propisima

•             Smještaj u ustanove djece i odraslih u skladu sa pozitivno – pravnim propisima

•             Sudjelovanje u poslovima kategorizacije djece ometene u psiho – fizičkom razvoju u skladu sa pozitivno – pravnim propisima

•             Uvođenje korisnika u pravo na stalne i jednokratne pomoći u skladu sa pozitivno – pravnim propisima

•             Saradnja sa nadležnim ustanovama i organima uključenim u realizaciju naprijed pobrojanih poslova

•             Brine se za vlastitu kontinuiranu edukaciju, te redovno prati, proučava i primjenjuje savremena dostignuća u obavljanju poslova iz djelokruga rada Centra.

2. Opis poslova za poziciju broj 2. Stručni saradnik psiholog:

OPIS POSLOVA

Radno mjesto:  Stručni saradnik psiholog

Zadaci  i odgovornosti:

Opšti i administrativni poslovi:

•             Učešće u izradi planova rada Poslodavca i Izvještaja o radu

•             Unošenje i praćenje podataka kroz odgovarajuće programe, te vođenje evidencije i dokumentacije u skladu sa propisima i opštim aktima Centra,

•             Izdavanje uvjerenja i ostalih akata iz svoje nadležnosti

•             Korespodencija sa trećim licima

•             Briga za vlastitu kontinuiranu edukaciju, te redovno praćenje, proučavanje i primjenjivanje savremenih dostignuća u obavljanju poslova iz djelokruga rada Centra.

•             Ostali poslovi po nalogu direktora

Specifični (stručni) poslovi:

•             Obavlja psihološku opservaciju i dijagnostiku djece i odraslih lica u postupku ostvarivanja, kao i korištenja prava i usluga porodično-pravne, socijalne i dječije zaštite, nasilja u porodici i trgovine ljudima i o tome izdaje mišljenje, ocjenu i preporuke,

•             Učestvuje u sudskim i drugim postupcima kada treba da obrazloži ili dopuni svoje mišljenje, ocjenu ili preporuku,

•             Učestvuje u izradi i provođenjui individualnih planova zaštite korisnika Centra,

•             Organizuje i provodi individualnu i grupnu psiho-terapiju korisnika Centra,

•             koristeći resurse Centra i zajednice, na zahtjev stranke i drugih radnika Centra organizuje i pruža stručnu podršku djeci, roditeljima i bračnim partnerima koji imaju problema u uređivanju bračnih roditeljskih ili porodičnih odnosa

•             Vrši obradu i daje stručna mišljenja, preporuke, odgovore ili obavijesti po podnesenim obavijestima, inicijativama ili zahtjevima policije, škole, porodice, građana, referenata i dr.

•             Brine se za vlastitu kontinuiranu edukaciju, te redovno prati, proučava i primjenjuje savremena dostignuća u obavljanju poslova iz djelokruga rada Centra.

3. Uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati za poziciju 1. i 2.

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opšte i posebne uslove:

  1. Opšti uslovi:

– da je državljanin BiH,

– da je stariji od 18 godina,

– da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, 

– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

      B) Posebni uslovi za obavljanje poslova za poziciju 1. Stručnog saradnika za  socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu:

•             VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje prvi ciklus bolonjskog studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje tri studijske godine (najmanje 180 ETC) fakulteta Političkih nauka – odsjek Socijalni rad,

•             1 godina radnog iskustva u oblasti iz djelatnosti centra za socijalni rad,

•             poznavanje rada na računaru.

  • Posebni uslovi za obavljanje poslova za poziciju 2. Stručni saradnik psiholog: 

•             VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje prvi ciklus bolonjskog studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje tri studijske godine (najmanje 180 ETC bodova) Filozofskog fakulteta – odsjek Psihologija,

•             1 godina radnog iskustva u struci

•             poznavanje rada na računaru

4. Potrebna dokumentacija uz prijavu za kandidate za poziciju 1. i 2.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:

–             kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

–             uvjerenje da je državljanin BiH (ne starije od 3 mjeseca),

–             izvod iz matične knjige rođenih,

–             diplomu o stručnoj spremi (ovjera ne starija od 3 mjeseca),

–             dokaz da kandidat ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva u oblasti iz djelatnosti centra za socijalni rad,

–             dokaz o poznavanju rada na računaru

Dokumenti koji se traže po konkursu i prilažu uz prijavu se dostavljaju u ovjerenoj kopiji, obzirom da se isti po okončanju konkursne procedure kandidatima neće vraćati.

5. Iznos osnovne plaće: Za poziciju pod rednim brojem 1. i 2. osnovica plaće iznosi 1.165,50 KM.

6. Selekcijski proces:

Kandidati koji budu ispunjavali tražene uslove će biti pozvani na stručni pisani i usmeni ispit poznavanja relevantnih propisa za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta iz oblasti:

•             upravni postupak;

•             socijalna, porodična i dječija zaštita;

•             maloljetnička delinkvencija;

Potrebna literatura za pomenute oblasti:

–             Zakon o upravnom postupku FBiH („Službene novine  FBiH“ broj: 2/98 i 48/99),

–             Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“ br. 13/07, 13/11 , 03/15 i 02/16),

–             Porodični zakon FBiH, („Službene novine FBiH“ br. 35/ 05 , 41/05 i 35/14) ,

–             Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Službene novine FBiH“ br. 07/14),

–             Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH („Službene novine FBiH“ br. 20/13),

–             Zakon o hraniteljstvu u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 19/17).

Kandidati će biti pozvani na naprijed navedene stručne ispite pred Komisijom za izbor kandidata za prijem u radni odnos koja će biti imenovana od strane Direktora JU Centar za socijalni rad Visoko.

Kriterij na osnovu kojeg će komisija vršiti bodovanje:

•             stručni pisani ispit poznavanja gore pobrojanih oblasti za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta: 1 bod po jednom tačno i potpuno odgovorenom pitanju;

•             usmeni stručni ispit, pred Konkursnom komisijom, poznavanja gore pobrojanih oblasti za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta: 1 bod po jednom tačno i potpuno odgovorenom pitanju, ukupan broj pitanja 3.

Na osnovu dostavljene rang liste koju je utvrdila Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos na osnovu rezultata stručnog pisanog i usmenog stručnog ispita sa kandidatima, Direktor JU Centar za socijalni rad Visoko donosi Odluku o prijemu novog radnika u radni odnos, te nakon konačnosti iste zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatima.

Kandidati koji budu izabrani obavezni su u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja obavještenje o njihovom izboru dostaviti Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje opću zdravstvenu i radnu sposobnost za predmetno radno mjesto, uvjerenje/dokaz da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup (ne starije od 3 mjeseca), uvjerenje/dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

7. Oglašavanje i rok za podnošenje prijava

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici Grada Visoko, oglasnoj ploči JU Centar za socijalni rad Visoko, JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, Biro rada Visoko i ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Zainteresovani kandidati prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose u zatvorenoj koverti, na adresu:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VISOKO, ul. Islamovića broj 10, 71300 Visoko

Sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opće i posebne uslove neće biti uzete u razmatranje.

Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032 735-835.