Javni oglas za prijem u radni odnos u JU “Dom zdravlja” Visoko

Na osnovu člana 4. – 4.g. i 4.i. – 4.l. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko i Odluke Upravnog odbora broj 01-0750/24. od 20.02.2024.godine, JU”Dom zdravlja”Visoko raspisuje :

Javni oglas za prijem u radni odnos

OPŠTI USLOVI :

 • Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
 • Da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta.

POSEBNI USLOVI :

 1. DOKTOR MEDICINE u službi Hitne medicinske pomoći
 • završen medicinski fakultet,
 • položen stručni ispit,
 • važeća licenca za obavljanje samostalnog rada i
 • završena edukacija iz oblasti hitne medicinske pomoći ALS Advance Life Support i BLS Basic Life Support

Opis poslova i radnih zadataka: pruža hitnu ljekarsku medicinsku pomoć, pruža hitnu akušersku pomoć porodiljama, ljekarski pregled oboljelog-povrijeđenog u HMP, obavještava nadležne organe o stanju i postupcima u toku ukazivanja HMP kod povređivanja ili naglog oboljevanja većeg broja ljudi, vrši pregled kod svih naglih oboljenja, povreda i stanja u cilju postavljanja dijagnoza, provođenja terapije i prevencije nepovoljnog ishoda u svim uslovima do definitivnog zbrinjavanja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, primjenjuje sve neophodne mjere reanimacije u HMP, uz adekvatno obezbjeđenje uslova za održavanje vitalnih funkcija u toku transporta, testiranje i obrada osoba sumnjivih na alkoholisanost, narkomaniju i druge toksikomanije, u slučaju hitnosti vrši čitanje i interpretaciju RTG traženog snimka, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidencije i izvještaje u pisanoj i elektronskoj formi, organizuje i aktivno učestvuje u edukaciji zdravstvenih djelatnika iz domena HMP; obavještavanje nadležnih organa o postupcima i mjerama koje su preduzimane u toku ukazivanja HMP, kao i saznanjima o događajima i postupcima prema licu kojem je HMP ukazana, naročito kod saobraćajnih udesa, požara i drugih nesreća, koje su prouzrokovale povrjeđivanje ili oboljevanje većeg broja lica, brine se o racionalnom i pravilnom korištenju medicinskih aparata  i opreme i koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, redovno prati, proučava i primjenjuje savremena medicinska dostignuća u dijagnostici i terapiji bolesnika.

Radni status: na određeno vrijeme 12 /dvanaest/ mjeseci.

Mjesto rada : JU”Dom zdravlja”Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 2.301,75 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 1. DOKTOR MEDICINE u službi PORODIČNE MEDICINE
 • završen medicinski fakultet,
 • položen stručni ispit i
 • važeća licenca za obavljanje samostalnog rada.

Opis poslova i radnih zadataka: organizacija rada u ambulanti (radno vrijeme, korištenje telefona za savjetovanje i naručivanje pacijenata na pregled u ambulanti, sistem naručivanja, evidencija potrošnje i kontrolni pregledi, vođenje elektronskog kartona), uspostavljanje registracije (liste) stanovnika-osiguranika (oblikovanje kartoteke), finansijsko poslovanje ambulante (različiti izvori i način financiranja, potrebni programi, dodatna sredstva za istraživanja i edukaciju, plaćanje pojedinih usluga), vođenje medicinske dokumentacije u pisanoj i elektronskoj formi, obavlja poslove sistematskih pregleda osoba starijih od 65 godina, obavlja sistematske preglede školske djece, obavlja kontrolne preglede školske djece, vrši individualnu poduku majki o ishrani, vrši ciljane preglede, ukazuje hitnu medicinsku pomoć, provodi kućne posjete i kućno liječenje, u slučaju hitnosti vrši čitanje i interpretaciju RTG traženog snimka, vrši obrade za ljekarsku komisiju i ocjenu radne sposobnosti, izdaje ljekarska uvjerenja (potvrde i druge medicinske dokumente iz svoje nadležnosti), zakazuje ciljane razgovore, vrši zdravstveno-vaspitni rad u maloj grupi, vrši zdravstvena predavanja za medicinske tehničare, vrši zdravstvena predavanja ljekarima, vrši prvu i ponovnu posjetu trudnicama, vrši prvu i ponovnu posjetu porodiljama, vrši prvu i ponovnu posjetu dojenčetu, vrši patronažne posjete i palijativno liječenje, ljekarski pregled za imunizaciju, vrši propisivanje lijekova, orijentaciona dijagnostika, terapija i rehabilitacija vodećih masovnih oboljenja, vrši upućivanje i praćenje pacijenata na specijalističku (bolničku) obradu, brine se o racionalnom i pravilnom korištenju medicinskih aparata i opreme i koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, redovno prati, proučava i primjenjuje savremena medicinska dostignuća u dijagnostici i terapiji bolesnika, obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

Radni status: na određeno vrijeme u trajanju od 12 /dvanaest/ mjeseci.

Mjesto rada : JU”Dom zdravlja”Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 2.301,75 KM.

Broj izvršilaca: 2 (dva).

NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE:

 • Samo izabrani kandidati će biti u obavezi da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru dostave ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.
 • Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu:
 • Razmatranje dostavljene dokumentacije te uspjeh na stručnom ispitu kandidata.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu i kraću biografiju, e-mail adresu kandidata te kontakt telefon, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 1. Diplomu ili uvjerenje o završenom medicinskom fakultetu;
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • Validnu licencu;
 1. Važeći dokaz o obavljenoj edukaciji iz oblasti Hitne medicinske pomoći (ALS Advance Life Support i BLS Basic Life Support) izdato od strane ovlaštene ustanove ili službe HMP iz člana 50. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada Hitne medicinske pomoći („Sl.Novine FBiH“ broj 98/13, 84/14, 51/17 i 22/19) za radno mjesto pod rednim brojem 1,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih za sve pozicije;
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) za sve pozicije i
 • Dokaz da je kandidat ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i ĉlan porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. Ovi kandidati su dužni dostaviti i dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona.

LITERATURA ZA USMENI ISPIT I INTERVJUU

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje ispita po javnom oglasu za doktora medicine:

 • Literatura korištena tokom studija.

OSTALE ODREDBE

Sva pisana korespodencija između kandidata i JU”Dom zdravlja”Visoko će se obavljati isključivo elektronski odnosno putem dostavljenih e-maila adresa. O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu odnosno polaganju pismenog i usmenog ispita kandidati će biti obavješteni putem dostavljenih e – mail adresa, obavijest na web stranici ustanove i oglasnoj tabli JU”Dom zdravlja”Visoko. Ako kandidat ne pristupi intervjuu odnosno polaganju pismenog i usmenog ispita smatrat će se da je odustao od dalje procedure.

Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja 032/460-257. Oglas će biti objavljen na web stranici JU “Dom zdravlja” Visoko, web stranici Osnivača Grad Visoko i na oglasnoj ploči JU “Dom zdravlja”Visoko. Obavijest o objavljivanju javnog oglasa bit će objavljen i u dnevnom listu “Oslobođenje”. Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave teksta oglasa.

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu ustanove:

JU “Dom zdravlja”Visoko,

Branilaca BiH br. 22., 71300 Visoko,

u zatvorenoj koverti, sa naznakom

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

sa OBAVEZNOM NAZNAKOM POZICIJE I NUMERACIJE IZ JAVNOG OGLASA  

na koju kandidat aplicira.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, JU “Dom zdravlja”Visoko se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se podnosi na protokol JU “Dom zdravlja”Visoko.

 

 

JU “DOM ZDRAVLJA” VISOKO