Javni oglas za prijem u radni odnos u JU “Dom zdravlja” Visoko

Na osnovu člana 16. Statuta JU”Dom zdravlja”Visoko, člana 4. – 4.g. i 4.i. – 4.l. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-3603/21. od 21.10.2021.godine, JU”Dom zdravlja”Visoko raspisuje :

Javni oglas za prijem u radni odnos

OPŠTI USLOVI :

 • Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
 • Da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta.

POSEBNI USLOVI :

 1. DOKTOR STOMATOLOGIJE u službi STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENA ZAŠTITE DJECE 3-6 I 7-19 godina
 • završen stomatološki fakultet,
 • položen stručni ispit i
 • važeća licenca za obavljanje samostalnog rada.

Opis poslova i radnih zadataka: vrši prve i ponovne preglede lica sa oboljenjima ili povredama zuba i usne šupljine, utvrđuje potrebu liječenja, daje nalog za obavljanje dijagnostičkih pretraga i specijalističko-konsultativnih pregled, interpretira i utvrđuje dijagnostički način liječenja, propisuje i ordinira medikamentoznu terapiju, vrši stomatološke intervencije i to konzervativne: plombiranje, prekrivanje pulpe, vitalnu i mortalnu amputaciju pulpe jedno i višekrunih zuba, liječenje gangrene simplex jednokorjenih zuba, liječenje lakših formi gingivitisa i stomatitisa, hirurške intervencije, ekstrakciju zuba, inciziju apscesa, apikotomiju, hemostazu, pruža prvu  i hitnu stomatološku pomoć, organizuje i učestvuje u vršenju sistematskih pregleda i obezbjeđuje dalj stomatološki tretman, vrši edukaciju zdravstvenih zaposlenika, daje prijedloge za protetske radove, organizuje i sprovodi preventivne mjere, organizuje i učestvuje u zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva iz aspekta stomatološke zaštite, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje u pisanoj i elektronskoj formi, vrši sudsko-medicinsko-stomatološko vještačenje po zahtjevu nadležnih organa i daje mišljenje, brine se o racionalnom i pravilnom korištenju medicinskih aparata  i opreme i koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, redovno prati, proučava i primjenjuje savremena medicinska dostignuća u dijagnostici i terapiji  bolesnika

Radni status: na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 /tri/ mjeseca.

Mjesto rada : JU”Dom zdravlja”Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.842,75 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

2.      MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u službi HITNE MEDICINSKE POMOĆI

 • završena srednja medicinska škola općeg smjera,
 • položen stručni ispit,
 • važeća licenca za obavljanje samostalnog rada i
 • završena edukacija iz oblasti hitne medicinske pomoći (BLS Basic Life Support)

Opis poslova i radnih zadataka: prima zdravstvenu knjižicu/elektronsku zdravstvenu karticu, provjerava njenu validnost, uzima anamnezu i odmah vrši trijažu po hitnosti, prijem i registracija poziva i obavještenja i utvrđivanje prioriteta za upućivanje sanitetskog vozila na mjesto povređivanja-oboljenja u konsultaciji sa ljekarom, pruža stručnu medicinsku pomoć povrijeđenom-oboljelom na mjestu povrede-oboljenja i u transportu, utvrđivanje potreba za proširenje radnog tima i angažovanje dodatne medicinske opreme iz drugih organizacionih jedinica ili zdravstvenih organizacija na preporuku ljekara, pružanje zdravstvene zaštite izvan zdravstvene ustanove, ispunjava sve uputnice, radi u intervenciji, čisti instrumente, priprema materijal za sterilizaciju, steriliše, vrši trebovanje lijekova i medicinskih sredstava, mjeri temperaturu, puls, krvni pritisak, previja, vrši obradu rane i obavještava doktora, rukuje opremom i vrši poslove snimanja, mjerenja funkcionalne dijagnostike, snima EKG i nosi nalaz doktoru medicine, vrši poslove ordiniranja terapije po uputi ljekara, asistira kod manjeg hirurškog zahvata, obavlja povremeno kućne posjete i sprovodi ordiniranu terapiju, vodi brigu o urednosti stola za doktora medicine (svi potrebni formulari, špatule i sl.), vodi svu potrebnu evidenciju iz svoje nadležnosti u pisanoj i elektronskoj formi, stara se o održavanju stanja stalne pripravnosti opreme, materijala, sanitetskog kompleta za ukazivanje pomoći u slučaju nesreće, ispravnosti boca za kisik, po potrebi vrši sanitetski prevoz povrijeđenih i oboljelih, svakodnevno vodi izvještaje i na kraju mjeseca predaje mjesečni izvještaj glavnom  medicinskom tehničaru ustanove, odgovara za inventar, medicinsku opremu i njeno održavanje, u radu obavezno koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak rukovodilac tima, rukovodilac službe i glavnI medicinskI tehničar ustanove.

Radni status: na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 /tri/ mjeseca.

Mjesto rada : JU”Dom zdravlja”Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 941,85 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

3. RADNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE u TEHNIČKOM SEKTORU.

 • završena osnovna škola.

Opis poslova i radnih zadataka: svakodnevno vrši čišćenje i održavanje medicinskih i nemedicinskih prostorija ustanove, obavlja provjetravanje prostorija i zagrijavanje gdje nije obezbjeđeno parno grijanje, vrši potpuno spremanje svih prostorija, njihovo zatvaranje i zaključavanje, pri čemu vodi računa o gašenju i isključivanju aparata za zagrijavanje prostora, o gašenju svjetla i zatvaranju slavina za vodu, radi na održavanju čistoće bliže okoline zgrade, svakodnevno odlaže otpadni materijal u kontejnere, radi na čuvanju i održavanju zelenih površina oko ustanove, obavještava rukovodioca sektora o uočenim kvarovima na uređajima i instalacijama, vrši pranje i čišćenje instrumenata i  laboratorijskog posuđa, stakla i opreme, prikuplja i dezinfikuje instrumente i laboratorijsko posuđe, staklo i opremu, obavlja fino čišćenje i sušenje stakla, opreme i posuđa, čuva instrumente, laboratorijsko posuđe, staklo i opremu i dostavlja na  pojedina radna mjesta, vodi računa o blagovremenom zanavljanju potrebnih materijalno tehničkih sredstava potrebnih za održavanje čistoće.

Radni status: na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 /tri/ mjeseca.

Mjesto rada : JU”Dom zdravlja”Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 491,40 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE:

Samo izabrani kandidati će biti u obavezi da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru dostave ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu:

 • za VSS razmatranje dostavljene dokumentacije te uspjeh na pismenom i usmenom stručnom ispitu.
 • za SSS razmatranje dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu.
 • za NK razmatranje dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz svojeručno potpisanu prijavu i kraću biografiju, naznačena e-mail adresu kandidata te kontakt telefon, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 1. diplomu/svjedočanstvo/uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (školi) za radno mjesto za koje se dostavlja prijava;
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 2.,
 3. validnu licencu za radna mjesta za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 2.,
 4. važeći dokaz o obavljenoj edukaciji iz oblasti hitne medicinske pomoći (BLS Basic Life Support) za radno mjesto pod rednim brojem 2.,
 5. izvod iz matične knjige rođenih;
 6. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 7. potvrda o radnom stažu izdatu od pravnog lica gdje je ista stečena ili ovjeren izvod iz matične evidencije nadležnog Zavoda za PIO/MIO.

LITERATURA ZA USMENI ISPIT I INTERVJUU

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje ispita po javnom oglasu, prema stučnoj spremi kandidata:

 1. Pozicija pod rednim brojem 1. Literatura korištena tokom studija.
 2. Pozicija pod rednim brojem 2. : Knjiga zdravstvena njega 1, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i Stjepić Đuka i Knjiga zdravstvena njega 2, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i Stjepić Đuka.

OSTALE ODREDBE

O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu odnosno polaganju pismenog i usmenog ispita kandidati će biti obavješteni putem dostavljenih e – mail adresa. Ako kandidat ne pristupi intervjuu odnosno polaganju pismenog i usmenog ispita smatrat će se da je odustao od dalje procedure. Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 032/460-257. O rezultatima provedenog postupka po javnom oglasu kandidati će biti pismeno obavješteni.

Oglas će biti objavljen na web stranici JU “Dom zdravlja”Visoko, web stranici Osnivača Grad Visoko, dnevnom listu “Oslobođenje” i na oglasnoj ploči JU “Dom zdravlja”Visoko.

Javni oglas ostaje otvoren 8 ( osam) dana od dana posljednje objave teksta oglasa.

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu ustanove:

JU “Dom zdravlja”Visoko,

Branilaca BiH br. 22., 71300 Visoko,

u zatvorenoj koverti, sa naznakom

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

sa obaveznom naznakom pozicije na koju kandidat aplicira.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, JU “Dom zdravlja”Visoko se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se podnosi na protokol JU “Dom zdravlja”Visoko.